ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ)

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ)

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಶಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಎಲ್‌ ಹುಲ್ಮನಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

stateprotocolofficer@gmail.com

080-22033321

080-2252849

#318 ಎ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಜ ಹೆಚ್‌.ಎ

ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

-do-

-do-

-do-

3

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಕೋಟಿ

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

-do-

-do-

-do-

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ) ಸಾಮಾನ್ಯ- ಶಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ನಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಪಿ ಎನ್‌

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1

undersecretary1protocol@gmail.com

080-22033270 080-22033038

#312, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

soprotocola@gmail.com

-do-

#311, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

3

ಶ್ರೀ ನವೀನ್‌ ಎಸ್‌

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ-1

-do-

-do-

-do-

4

ಶ್ರೀ ವೈಶಾಖ್‌

ಸಹಾಯಕರು

-do-

-do-

-do-

5

ಕು: ಶಬೀನಾ ಅಂಜುಂ ಎಮ್‌

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

-do-

-do-

-do-

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ) ಸಾಮಾನ್ಯ-ಬಿ ಶಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ವಿ ಸುನಂದಮ್ಮ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2

usproto2-dpar@karnataka.gov.in

080 - 22033852

#312 ಎ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಕು.ಅನನ್ಯ. ಐ.ಎಂ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

 

-do-

-do-

3

ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮದ್‌ ಅಕ್ಬರ್‌ ಟಿ.ಎ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

sogeneralb@gmail.com

080 -22033319

#311, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

4

ಶ್ರೀಮತಿ. ಫರಹತ್‌ ಅಂಜುಮ್‌

ಸಹಾಯಕರು

-do-

-do-

-do-

5

ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಬಿ.ಎ

ಸಹಾಯಕರು

-do-

-do-

-do-

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ) ಸಾಮಾನ್ಯ-ಸಿ ಶಾಖೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಬಿ.ಎನ್‌.ವೈ

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

dparprotocol@gmail.com

080 - 22033319

#311, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು

-do-

-do-

-do-

ಸಿಆಸುಇ (ವಿದೇಶ ಕೋಶ)

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಸುಧಾ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿದೇಶ ಕೋಶ)

usforeigncell@karnataka.gov.in

080 – 22251255

#312 ಎ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

2

----

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

-do-

-do-

-do-

3

ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಗಡೆ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

-do-

080-22033929

#312, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

4

----

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

-do-

-do-

-do-

5

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ

ಸಹಾಯಕರು

-do-

-do-

-do-

6

----

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

-do-

-do-

-do-

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ), ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

-ಮೇಲ್

ದೂರವಾಣಿ

ವಿಳಾಸ

1

ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

airport.stateprotocol@gmail.com

9845126461

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಕಛೇರಿ, #ಜಿ-66, ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ), ಕೆ.ಐ.ಎ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

2

ಶ್ರೀ ಎ ಎನ್‌ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

-do-

9916869484

-do-

3

ಶ್ರೀ. ವಿ ಲೋಕನಾಥ್‌

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

-do-

8660703677

-do-

4

ಶ್ರೀ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ಎಚ್ಎಂ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

-do-

9449804072

-do-

5

ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್.‌ ಕೆ.ಎಸ್‌

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

-do-

9845801101

-do-

6

ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ ಬಿವಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

-do-

9880075086

-do-

7

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಎಮ್‌

ಸಹಾಯಕರು

-do-

9342211457

-do-

8

ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್‌

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

-do-

9845910804

-do-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-03-2024 01:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080