ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ)

 

ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ)        
                   
 • ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಶಾಖೆ
             
                   
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ        
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಎಲ್‌ ಹುಲ್ಮನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ stateprotocolofficer@gmail.com 080-22033321 #318 ಎ, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು        
080 -2252849        
       
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನುಜ ಹೆಚ್‌.ಎ ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು -do- -do- -do-        
3 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಕೋಟಿ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -do- -do- -do-        
                   
                   
 •  ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ)  ಸಾಮಾನ್ಯ-ಎ ಶಾಖೆ
             
                   
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ        
1 ಶ್ರೀ ನಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಪಿ ಎನ್‌  ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 undersecretary1protocol@gmail.com 080-22033270 080-22033038 #312, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು        
2 ಶ್ರೀ ಗೌರೀಶ  ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ soprotocola@gmail.com -do- #311, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು        
3 ಶ್ರೀ ನವೀನ್‌ ಎಸ್‌  ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ-1 -do- -do- -do-        
4 ಶ್ರೀ ವೈಶಾಖ್‌ ಸಹಾಯಕರು -do- -do- -do-        
5 ಕು: ಶಬೀನಾ ಅಂಜುಂ ಎಮ್‌  ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು -do- -do- -do-        
                   
 •  ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ)  ಸಾಮಾನ್ಯ-ಬಿ ಶಾಖೆ
             
                   
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ        
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿ.ವಿ ಸುನಂದಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 usproto2-dpar@karnataka.gov.in 080 - 22033852 #312 ಎ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು        
2 ಕು.ಅನನ್ಯ. ಐ.ಎಂ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು   -do- -do-        
3 ಶ್ರೀ. ಮೊಹಮದ್‌ ಅಕ್ಬರ್‌ ಟಿ.ಎ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ sogeneralb@gmail.com 080 -22033319 #311, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು        
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ಫರಹತ್‌ ಅಂಜುಮ್‌ ಸಹಾಯಕರು -do- -do- -do-        
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಬಿ.ಎ ಸಹಾಯಕರು -do- -do- -do-        
                   
 
 •  ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ) ಸಾಮಾನ್ಯ-ಸಿ ಶಾಖೆ
               
                   
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ        
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಂಬಿಕಾ ಬಿ.ಎನ್‌.ವೈ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು dparprotocol@gmail.com 080 - 22033319 #311, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು        
2 ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು -do- -do- -do-    
                   
 •  ಸಿಆಸುಇ (ವಿದೇಶ ಕೋಶ)
             
                   
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ        
1 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಸುಧಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿದೇಶ ಕೋಶ) usforeigncell@karnataka.gov.in 080 – 22251255 #312 ಎ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು        
2   ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು -do- -do- -do-        
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಹೆಗಡೆ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ -do- 080-22033929 #312, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು        
4   ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -do- -do- -do-        
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾವಣ್ಯ ಸಹಾಯಕರು -do- -do- -do-        
6   ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -do- -do- -do-        
                   
 • ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ), ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬೆಂಗಳೂರು
       
                   
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್‌ ದೂರವಾಣಿ ವಿಳಾಸ        
1 ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ  ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ airport.stateprotocol@ mail.com 9845126461 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಕಛೇರಿ, #ಜಿ-66, ಸಿಆಸುಇ (ರಾಜ್ಯ ಶಿಷ್ಠಾಚಾರ), ಕೆ.ಐ.ಎ.ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು        
2 ಶ್ರೀ ಎ ಎನ್‌ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -do- 9916869484 -do-        
3 ಶ್ರೀ. ವಿ ಲೋಕನಾಥ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -do- 8660703677 -do-        
4 ಶ್ರೀ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ ಎಚ್ಎಂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ -do- 9449804072 -do-        
5 ಶ್ರೀ. ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್.‌ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -do- 9845801101 -do-        
6 ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ ಬಿವಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -do- 9880075086 -do-        
7 ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ ಎಮ್‌  ಸಹಾಯಕರು -do- 9342211457 -do-        
8 ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಎನ್‌  ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು -do- 9845910804 -do-        
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-09-2023 05:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080