ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

 

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 22 ಸೇನೌವ 2013

07.06.2013

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು-

 ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

 11.74ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

02

 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇನೌವ 2014

06.02.2014

ಅಂಗವಿಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ  ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 ಕನ್ನಡ

 ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

 2.30ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
03 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೇನೌವ 2014 26.05.2014 2014-2015 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  6.06ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
04 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 17 ಸೇನೌವ 2015 27.04.2015 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  3.46ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
05 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 28 ಸೇನೌವ 2015 08.05.2015 ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ 2015- ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  2.80ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
06 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇನೌವ 2015 01.10.2015 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 2.05ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
07 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೇನೌವ 2015 14.10.2015 ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.59ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
08 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 66 ಸೇನೌವ 2015 03.12.2015 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ - ೨೦೧೫ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 3.15ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
09 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇನೌವ 2017 18.01.2017 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 5.23ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇನೌವ 2017 27.03.2017 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 8.16ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇನೌವ 2017 27.03.2017 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 5.36ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 12  ಸುತ್ತೋಲೆ  ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೇನೌವ 2017  27.01.2018  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 6.10ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇನೌವ 2018 23.06.2018  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  4.34ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇನೌವ 2018 31.07.2018  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  6.10ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 15  ಸುತ್ತೋಲೆ  ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇನೌವ 2018  02.08.2018  2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವೃಂದದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೃಂದಬಲದ ಶೇಕಡ. 4 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು  ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  3.37ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇನೌವ 2018 07.11.2018  ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪದವಾಗದಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮುಂದುವರೆದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.22 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 17  ಸೇರ್ಪಡೆ(Addendum)  ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇನೌವ 2018  11.12.2018  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  4.46ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
18 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 51 ಸೇನೌವ 2017 31.05.2019 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ‍ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 4.33ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೇನೌವ 2019 01.06.2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 3.70ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೇನೌವ 2019 20.06.2019 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮುಂದುವರೆದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  4.26MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೇನೌವ 2019 03.07.2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣಾ ಆದೇಶ ಕನ್ನಡ ಸೇಅ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 

251.02KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 14 ಸೇನೌವ 2019 19.09.2019 ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ/ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 2.04ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೇನೌವ 2019 04.10.2019 ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 759.18 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೇನೌವ 2019 6.11.2019 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು   ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  341.09KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೇನೌವ 2019 18.06.2020  2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಮುಂದುವರೆದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  3.17MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
26 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೇನೌವ 2019 26.06.2020 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು - ಮುಂದುವರೆದ ಸೂಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 3.17MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ 
27 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 03 ಸೇನೌವ 2021 08.07.2021 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಕುರಿತು.   ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.42 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-07-2021 05:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ