ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಯಮಗಳು 1974

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ/ ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ / ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01 ನಿಯಮ 1974 ನಿಯಮ 1974 1974 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮ 1974 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 10.75mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 02  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಜಿಎಡಿ 155 ಸೆಸೆನಿ 1966 04.05.1966  ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.06mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 03 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಿಎಡಿ 44 ಸೆಸೆನಿ 1974 07.02.1975  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1975  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  4.97mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 04 ಸುತ್ತೋಲೆ  ಜಿಎಡಿ 25 ಸೆಸೆನಿ 1976  01.04.1976   ಅ‍ಕೌಂಟ್ಸ್ (ಹೈಯರ್) ರೆವಿನ್ಯೂ (ಹೈಯರ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅ‍ಕೌಂಟ್ಸ್ (ಲೋಯರ್) ರೆವಿನ್ಯೂ (ಲೋಯರ್) ತೇರ್ಗಡೆಹೊಂದುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದು.  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  109.30kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 05  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 09 ಸೆಸೆನಿ 1978  27.05.1978  ಕ್ಲಾಸ್-3‌ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವು ಕೆಲವು ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  449.24kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 06 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಸಿಆಸುಇ 44 ಸೆಸೆನಿ 1974  19.08.1978  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)-ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ / ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್-‌೪ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುವ  ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  751.01kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 07  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಸೆನಿ 1981  29.03.1983  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1983  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  969.22 KB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
 08  ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೆಸೆನಿ 1983  03.12.1983  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ಪಾರಿಷಿಯನ್‌ ಅರೇಬಿಕ್‌ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.17mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 09  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೆಸೆನಿ 1982  09.01.1984  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)  ನಿಯಮಗಳು 1974 ನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.79mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10  ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 38 ಸೆಸೆನಿ 1986 08.01.1987 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೂರ್ವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸುಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.23mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 11 ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 36 ಸೆಸೆನಿ 1986  27.07.1987  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು)  ನಿಯಮಗಳು 1974- ನಿಯಮ 6ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  404.47kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 12  ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 71 ಸೆನೆನಿ 1994 19.04.1996  ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿರುವ / ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ /ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಪಾಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  995.46kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಅಸುಇ 34 ಸೆಸೆನಿ 1997 03.11.2000 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮ 1974- ನಿಯಮ 6ರ ಅವಕಾಶಗಳು- ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.46mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 34 ಸೆಸೆನಿ 1997 12.09.2001 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮ 1974- ನಿಯಮ 6ರ ಅವಕಾಶಗಳು- ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.24mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 17 ಸೆಸೆನಿ 1996 18.03.2002 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮ 1974-ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ -1ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 3.54mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 32 ಸೆಸೆನಿ 2004 05.08.2005 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ 2005- ಷೆಡ್ಯೂಲ್-‌1ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 2.08mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
17 ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೆಸೆನಿ 2006 22.08.2006 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.10mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
18  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 35 ಸೆಸೆನಿ 2004  28.08.2006 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (1 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2006  ಆಂಗ್ಲ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  889.75  ಡೌನ್ಲೋಡ್
19  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 24 ಸೆಸೆನಿ 2006 15.11.2006 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (2 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2006 ಆಂಗ್ಲ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.21mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 28 ಸೆಸೆನಿ 2006 27.04.2007 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (1 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2007 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.43mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 4 ಸೆಸೆನಿ 2007 26.04.2008 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (1 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2008 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 2.70mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 1 ಸೆಸೆನಿ 2010 13.04.2010 ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.76mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
23 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 6 ಸೆಸೆನಿ 2009 16.11.2010 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (1 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2010 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 2.42mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಸೆನಿ 2010 02.02.2011 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (1 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2011 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.35mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 2 ಸೆಸೆನಿ 2011 02.11.2011 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (2 ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2011 ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.36mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 4 ಸೆಸೆನಿ 2009 23.12.2011 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (3ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2011 ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.89mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 2 ಸೆಸೆನಿ 2012 08.04.2013 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (1ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2013 ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 2.16mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 28  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 1 ಸೆಸೆನಿ 2013  17.02.2014  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು -1974 ಷೆಡ್ಯೂಲ್-‌2ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ -ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 69 -ಆಯುರ್ವೇದ ಇಲಾಖೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.15mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 29  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 4 ಸೆಸೆನಿ 2013  28.04.2014  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು -1974 ಷೆಡ್ಯೂಲ್-‌1ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಬದಲಿಗೆ ಸಿರಿ ಗನ್ನಡ ಪದವನ್ನು ಪರಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  635.75 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 30  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 1 ಸೆಸೆನಿ 2012  03.12.2014  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು -1974 ಷೆಡ್ಯೂಲ್-‌2ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 83ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.89mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 31  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 1 ಸೆಸೆನಿ 2011  01.01.2015  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು -1974 ಷೆಡ್ಯೂಲ್-‌2ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 27ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.49mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 32  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೆಸೆನಿ 2015  23.09.2015  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು -1974 ಷೆಡ್ಯೂಲ್-‌1ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 31ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.95mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 33  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 2 ಸೆಸೆನಿ 2015  27.06.2016  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು -2016  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  3.48mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 34  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೆಸೆನಿ 2015  23.09.2016  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು -1974 ಷೆಡ್ಯೂಲ್-‌2ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 84ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.81mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 35 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೆಸೆನಿ 2017  28.10.2017 ವಾಹನ ಚಾಲಕ ವೃಂದದಿಂದ ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.06mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 36  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೆಸೆನಿ 2016 11.12.2017 ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು -1974 ಷೆಡ್ಯೂಲ್-‌1ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 55ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 2.11mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 37  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೆಸೆನಿ 2017 11.12.2017  ಕೆಸಿಎಸ್ (ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2017 ಅನುಸೂಚಿ-2 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 63  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.25mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 1 ಸೆಸೆನಿ 2019 10.06.2020 ಅನುಸೂಚಿ 1ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಶ 6ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 2.39 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-09-2021 08:56 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ