ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜೇಷ್ಠತೆ ನಿಯಮಗಳು 1957

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 14 ಜಿಆರ್‌ಆರ್‌ 1957

07.02.1958

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜೇಷ್ಠತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1957

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

140.78kb 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

02 ಅಧಿನಿಯಮ ಅಧಿನಿಯಮ 1974    ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೇವಕರು (ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಣಯ) ಕಾಯ್ದೆ, 1974 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  169.28kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
03  ಅಧಿನಿಯಮ ಅಧಿನಿಯಮ 2002    ಮೀಸಲಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ) ರ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತೆಯ ನಿರ್ಧರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2002   ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  156.73kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
04  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಸಿಆಸುಇ 48 ಸೆಸೆನಿ 1975  05.07.1976  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.00mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
05  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 62 ಸೆನೆನಿ 76 09.12.1976  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹಿರಿತನ / ಶ್ರೇಣೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ-ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  563.64kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
06  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 14 ಸೆಸೆನಿ 81  14.05.1982  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.95mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
07  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಸೆನಿ 1983 10.02.1984  ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನೇರನೇಮಕಾತಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  5.47mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

08

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಸೆನಿ 83

14.03.1984

ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನೇರನೇಮಕಾತಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1,071.72kb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

09 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೆಸೆನಿ 84 18.07.1984 ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನೇರನೇಮಕಾತಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 2.13MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
10  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಸಿಆಸುಇ 27 ಸೆಸೆನಿ 84  08.02.1985  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.67mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
11  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೆನೆನಿ 85 27.07.1985 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ- ಪ್ರಕಟಣೆ-ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ
ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.05mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೆಸೆನಿ 1987 14.12.1987  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.61mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
13  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೆಸೆನಿ 1987 14.12.1987  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೌಕರರ ನಡುವಿನ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.14mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 27 ಸೆನೆನಿ 1994 24.08.1994 ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು: ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೇಡ್‌ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಬಡ್ತಿ-ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 679.33kb ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

 

 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 7 ಸೆಸೆನಿ 1996 16.07.1996  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜೇಷ್ಠತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1957- ನಿಯಮ10 - ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.77mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 32 ಸೆಸೆನಿ 2003 10.06.2003 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜೇಷ್ಠತಾ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ರ ನಿಯಮ 10ರನ್ವಯ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-ನಮೂನೆ-2ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.14mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

 ಸುತ್ತೋಲೆ

 ಸಿಆಸುಇ 1 ಸೆಸೆನಿ 2010 

13.04.2010

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತೇರ್ಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

 ಕನ್ನಡ

 ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

 1.26mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

18  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 23(i)ಸೆನೆನಿ 2015 04.03.2015 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನೌಕರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಂದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.27mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
19  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 23(ii)ಸೆನೆನಿ 2015  04.03.2015  ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸಲು ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 66 2/3 ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.41mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
20  ಸುತ್ತೋಲೆ  ಸಿಆಸುಇ 308 ಸೆನೆನಿ 2015  03.08.2015  ಕೋಟಾ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರಿಕ್ತಸ್ಥಾನ ಆಧಾರದ ಬದಲು ಹುದ್ದೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.16mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
21  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 184 ಸೆನೆನಿ 2013 20.11.2015 ಕ.ನಾ.ಸೇ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.19mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
22  ಸುತ್ತೋಲೆ  ಸಿಆಸುಇ 539 ಸೆನೆನಿ 2015  11.01.2016  ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತರಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.10mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
23  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಸಿಆಸುಇ 557 ಸೆನೆನಿ 2015  23.03.2016  ವೃಂದ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹುದ್ದೆ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕೆಎಎಸ್ (ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು  ಅಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.31mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-09-2021 04:52 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080