ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಪ ಜಾ ಮತ್ತು ಪಪಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಕೈಪಿಡಿ

    ದಿನಾಂಕ: 20.07.1960 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 30.08.2006 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಗದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ/ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ.

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

78.73mb

62.07mb

48.83mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್ 

page 1-204

ಡೌನ್ಲೋಡ್

page 205-374

ಡೌನ್ಲೋಡ

page 375-524

 02 ಅಧಿನಿಯಮ  ಅಧಿನಿಯಮ 1990    ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು (ನೇಮಕಾತಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 1990  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  8.38mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 03 ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೆಹಿಮ 1977 27.04.1978  ನಿಗದಿತ ವರ್ಗದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16 (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.91mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 04  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೆಹಿಮ 1977  27.04.1978  ನಿಗದಿತ ವರ್ಗದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16 (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.51mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 05  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೆಹಿಮ 1977 01.06.1978  ನಿಗದಿತ ವರ್ಗದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16 (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.46mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 06  ಆದೇಶ  DPAR 22 SBC 1979  30.08.1979  ನಿಗದಿತ ಕ್ಯಾಟರ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 16 ನೇ ಅನುಚ್ಚೇದ (4 ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ.  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.44mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 07  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 22 ಸೆಹಿಮ 1979 30.08.1979   ನಿಗದಿತ ವರ್ಗದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16 (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ   ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.21mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

08

ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 6 ಸೆಹಿಮ 84 

24.01.1986

 

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.66mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 09 ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 5 ಸೆಹಿಮ 84 ಮತ್ತು ಸಿಆಸುಇ 28 ಸೆಹಿಮ 1986  28.01.1987 ಮತ್ತು 12.12.1986

 ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ 16(4)ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಸೇವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರ ವರ್ಗೀಕರಣ

 ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  12.29mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10 ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 19 ಸೆಹಿಮ 89 12.07.1989  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 16 (4) ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ- ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನೇಮಕಾತಿ-ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು - ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಷೇಧ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.89mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 11 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೆನೆನಿ 1992 01.04.1992 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1977ರ ನಿಯಮ 8ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ 1.01mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

 ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 6 ಸೆಹಿಮ 1995

20.06.1995

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16(4)ರನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

 ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.67mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

13  ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 10 ಸೆಹಿಮ 97  24.06.1997  ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 (4) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪರಿಶಿಷ್ಪ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ: ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಂಗ್: ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

3.75mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 14 ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 21 ಸೆಹಿಮ 97 11.11.1997 ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 16 ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ (4 ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು 1995 ಡಿ.ಟಿ. 17.06.1995 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಯಾಟರ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ: ಮರು-ವಿತರಣೆ ಆದೇಶಗಳು  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.42mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 15  ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 21 ಸೆಹಿಮ 97  11.11.1997  ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ (ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 1995 ರ ದಿನಾಂಕ 16 ರ ಷರತ್ತು (4 ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ; 17.06.1995) ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ-ಆದೇಶಗಳ ಮರು-ವಿತರಣೆ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  967.46kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 16  ಆದೇಶ

 ಸಿಆಸುಇ 27 ಸೆಹಿಮ 1997

 

07.09.1998 ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಚೇದ 16ರನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ- ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆ ಇರುವ ವೃಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.89mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 17 ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 21 ಸೆಹಿಮ 1997 03.02.1999 ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ 16 ನೇ  ಷರತ್ತು (4 ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.99mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 18 ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 21 ಸೆಹಿಮ 1997 13.04.1999  ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ 16 ನೇ  ಷರತ್ತು (4 ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ-ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.61mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

19

ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 6 ಸೆನೆನಿ 2001

13.02.2001

ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸುವ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

2.35mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 20  ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 26 ಸೆಹಿಮ 2002 11.04.2003 ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16(4)ರ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ-ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನುಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.00mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 21 ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 26 ಸೆಹಿಮ 2002 11.04.2003 ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 16(4)ರ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು- ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.96mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 22  ಸುತ್ತೋಲೆ  ಸಿಆಸುಇ 16 ಸೆನೆನಿ 2008 01.09.2008 ನೇರ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.50mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 23 ಸುತ್ತೋಲೆ  ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಹಿಮ 2009 24.02.2010  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ- ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.08mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 24 ಸುತ್ತೋಲೆ  ಸಿಆಸುಇ 2 ಸೆಹಿಮ 2012 28.06.2012  ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ/ ಮಂಡಳಿ/ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.34mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 25  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 417 ಸೆನೆನಿ 2014 06.12.2014  ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371(ಜೆ)ಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ರೋಸ್ಟರನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.48mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 26 ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 23(i) ಸೆನೆನಿ 2015 04.03.2015  ರಾಜ್ಯದ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಎದುರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಂದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.48mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 27 ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 23(ii)ಸೆನೆನಿ 2015 04.03.2015 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನೌಕರರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸಲು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ 66 2/3ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.77mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 28 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 184 ಸೆನೆನಿ 2013 14.05.2015  ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2015  ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.81mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 29  ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಹಿಮ 2015 03.10.2015  ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದರೆ ಆಯಾ ಪ್ರವರ್ಗಗಳ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗದ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  817.09kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 30 ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆಹಿಮ 2015 03.10.2015 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್‌ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  2.14mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
 31 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 17 ಸೆನೆನಿ 2014 21.11.2016 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ  1.28mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-10-2021 06:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ