ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇಸವಿ 1992

11.12.1992

 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ  ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

4.61MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

02

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೇಸವಿ 1993

16.11.1993

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

 18.43MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

03

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 16 ಸೇಸವಿ 1993

24.12.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

 992.89KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

04

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 22 ಸೇಸವಿ 2012

28.12.2012

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

3.90MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

05

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೇಸವಿ 2015

20.01.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೌಕರರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

5.50MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

06

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 26 ಸೇಸವಿ 2015

20.06.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು  ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

5.93MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

07 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 45 ಸೇಸವಿ 2015 17.10.2015 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  3.20MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

08 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 06 ಎಸ್‌ಬಿಎಂ 2013 04.01.2016 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2013 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  9.81MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
09 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೇಸವಿ 2013 22.01.2016 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 5.02MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ  07 ಸೇಸವಿ 2017  18.01.2018  ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಘಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  3.72MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 11  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇಸವಿ 2018  02.04.2018  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ವೇತನದಿಂದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು  ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  2.06MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 12  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಸಿಆಸುಇ 14 ಸೇಸವಿ 2018  22.08.2018  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ  ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಎನ್‌.ಪಿ.ಎಸ್‌. ನೌಕರರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  4.72MB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
13  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇಸವಿ 2018 09.10.2018 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು  ವೇತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 904.23KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 14  ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಘಗಳ ಪಟ್ಟಿ      ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಘಗಳ ಪಟ್ಟಿ  ಆಂಗ್ಲ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  1.39MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 08 ಸೇಸವಿ 2020 04.11.2019 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 768.55KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
16  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇಸವಿ 2019 14.11.2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 3.87MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
17  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇಸವಿ 2019 14.11.2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 4.28MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
18  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೇಸವಿ 2019  03.01.2020  ಸಚಿವಾಲಯ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  744.27KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
19  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇಸವಿ 2019  27.01.2020  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  1.49MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
20  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇಸವಿ 2019  27.01.2020  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  1.47MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 08 ಸೇಸವಿ 2020 21.12.2020  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು   ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ನೌಕರರಿಗೆ   ವಿಶೇಷ

                                             ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  552.79 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
22 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೇಸವಿ 2013 18.01.2021 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 382.17KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
23 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇಸವಿ 2019 29.06.2021

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೌಕರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  284.86 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
24 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇಸವಿ 2019 29.06.2021

2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಸಂಘಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ  ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  293.91 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-09-2021 01:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ