ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ

ಕ್ರಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / 

ಅಧಿಸೂಚನೆ /

 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ತೀರ್ಪು

 

 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಗಳು.

 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ನಿಯಮಗಳು-ಎ

12.91 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 11 ಸೆನೆನಿ 1996

30.05.1996

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೃಪಾಂಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

853.82 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ31 ಸೆನೆನಿ1998(ಭಾ)

10.02.2000

ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

2.25 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 8 ಸೆನೆನಿ 2001

13.02.2001

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

2.79 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 10 ಸೆನೆನಿ 2001

14.06.2001

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ - ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

666.13 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 45 ಸೆನೆನಿ 2003

02.07.2003

ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಕೃಪಾಂಕ ಸೌಲಭ್ಯಪಡೆದು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯೃಥಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಿನಾಂಕ: 06.05.2003 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

3.26 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 48 ಸೆನೆನಿ 2003

12.11.2003

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ವಿಶೇಷ) ನಿಯಮಗಳು, 2003

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.53 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 171 ಸೆನೆನಿ 2003

27.06.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕದ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊಂದಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರ (ವಿಲೀನಾತಿ) (ವಿಶೇಷ) ನಿಯಮಗಳು 2003ರನ್ವಯ ಮರುನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.64 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 96 ಸೆನೆನಿ 2005

10.08.2005

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.41 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 64 ಸೆನೆನಿ 2006

28.08.2006

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಪಾಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೇತನ , ಜೇಷ್ಠತೆ, ಸೇವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.70 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 77 ಸೆನೆನಿ 2009

29.10.2009

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮತಳ ಮೀಸಲಾತಿ

ಕನ್ನಡ

ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.92 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 20ಸೆನೆನಿ 2013

20.10.2016

ಗ್ರಾಮೀಣಕೃಪಾಂಕ ರಹಿತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.34 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ಅಧಿನಿಯಮ

2001 ರ 1

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ (ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ) ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2000

ಕನ್ನಡ

ನಿಯಮಗಳು-ಎ

205.73 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ಅಧಿನಿಯಮ

1 ರ 2001

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಳ (ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ 2000

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ನಿಯಮಗಳು-ಎ

3.46 MB

ಡೌನ್ಲೋ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 02-10-2021 02:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ