ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು(ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು), ನಿಯಮಗಳು, 2000 (ದಿನಾಂಕ 16.08.2019ರವರೆಗಿನ ಇಂದೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ)- ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳು

 

 

 

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

 48.13MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

01

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೆರವ 1997

28.02.2000

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2000 ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

6.22KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

02

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೆರವ 1998

18.01.2001

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

403.77KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

03

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೆರವ 2002

 26.03.2002

ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

383.45KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 04  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೆರವ 2001(1)  04.05.2002  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು (Targets) ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  612.58KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 05  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೆರವ 2001(2)  04.05.2002 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2000ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ (ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ) ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 599.20KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 06  ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 4 ಸೆರವ 2002 29.08.2002  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2000- ಕೆಲವು  ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಗಳು  ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  2.04KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 07  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೆರವ 2001  04.10.2002

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2002

 ನಿಯಮ 7ಎ ನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  325.61KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 08  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೆರವ 2002 22.03.2003 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳೂ, 2000 - ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು -ಬಿ  352.67KB  ಡೌನ್ಲೋಡ್
09 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೆರವ 2003 23.04.2004

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ನಿಯಮಗಳು, 2004

ನಿಯಮ 3 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 326.75KB ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 03 ಸೆರವ 2005

14.11.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ), ನಿಯಮಗಳು, 2006

ನಿಯಮ 5ಎ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ

ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 526.53KB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 03 ಸೆರವ 2005 02.03.2007 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 383.21KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

12 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 3 ಸೆರವ 2005 23.03.2007 ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ . ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 643.59KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೆರವ 2007 30.07.2007 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 03 ಸೆರವ 2005 ದಿನಾಂಕ : 02.03.2007ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 269.18KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೆರವ 2011 18.01.2012 ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.33MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೆರವ 2016 20.07.2017

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2000- ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳು

 

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 858.71KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

16 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 113 ಸೇವನೆ 2018 08.03.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು(ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು,  2019

 

ನಿಯಮ 2, 3, 4, 5, 7  ಮತ್ತು 7ಎ

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.01MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

17 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 09 ಕತವ 2018 05.04.2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ʼಎʼ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.07MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

18 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 21 ಸೇವನೆ 2019 16.08.2019 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.02MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
19 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 26 ಸೇವನೆ 2020 15.07.2020 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2000 ನಿಯಮ 3 ಮತ್ತು 4ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  243.82KB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ 
20 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 53 ಸೇವನೆ 2020 26.07.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ನಿಯಮ 4 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 4.03MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
21 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 53 ಸೇವನೆ 2020 26.07.2021 ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ-2 ಸ್ವಯಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 3ನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.  ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.31MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-09-2021 05:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ