ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಕಲೋಸೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಙಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 2 ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ 1998

10.08.1998

ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ- ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ - ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.14 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 02 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 1999

27.08.1999

ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಸಂಧರ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆ : ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

3.47 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಅಸುಇ 04 ಎಸ್ ಸಿಸಿ 1998

25.10.2000

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸಮಾಲೋಚನೆ) ಕಾಯ್ದೆ 2000

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

6.90 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಅಧಿಸೂಚನೆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಿಆಸುಇ 3 ಎಸ್ ಸಿಸಿ 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸಮಾಲೋಚನೆ) ಕಾಯ್ದೆ 2000ಕೆ - ಅನುಸೂಚಿ-II ಮತ್ತು ನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಿಸಿಎ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ-8ರಡಿ (V) ರಿಂದ (VIII) ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ -ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಂಗ್ಲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870.89 ಕೆ ಬಿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

 

 

 

 

5

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ 2002

16.09.2002

 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಸಮಾಲೋಚನೆ) ಕಾಯ್ದೆ 2000ಕೆ - ನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಿಸಿಎ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ-8ರಡಿ (V) ರಿಂದ (VIII) ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ -ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

870.89 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 01 ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 2018

24.06.2020

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ 1973ರಡಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅವಕಾಶಗಳನ್ವಯ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

2.33 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 209 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ್ 2020

14.12.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ದಂಡನೆಗೆ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.86 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 209 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ್ 2020

28.12.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ರ ನಿಯಮ 8ರ ಉಪ ನಿಯಮ v ರಿಂದ viii ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಅಗಿರುವ ದಂಡನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಅ ಆಯೋಗದ ಸಹಮತಿ ಪಡೆಯದಿರುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

3.36 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-09-2021 01:03 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ