ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 19 ಸೇವನೆ 2006

 14.08.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ)(ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2006

 ಆಂಗ್ಲ

 ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

 7.30MB

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 02  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 19 ಸೇವನೆ 2006  17.08.2006

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2006

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ

 ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

 398.77KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 03  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 19 ಸೇವನೆ 2006 ( ಭಾಗ)  07.06.2007

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ಮೊದಲನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2007

ನಿಯಮ 6ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ 6ಎ ಸೇರ್ಪಡೆ

 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  4.64MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 04  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 19 ಸೇವನೆ 2006  ( ಭಾಗ)  17.04.2008  

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2008

ನಿಯಮ 6ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  545.23KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
05 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 52 ಸೇವನೆ 2008 05.03.2009 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2006, ಕ್ರ. ಸಂ. 24, 25, 26 ‍ 27 ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  485.79KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
06 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೇವನೆ 2009 17.08.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2009

ನಿಯಮ 6ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  428.85KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
07 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 50 ಸೇವನೆ 2010 28.03.2011

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2011

ನಿಯಮ 6ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  496.62KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
08 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇವನೆ 2011 21.09.2011 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) ನಿಯಮಗಳು, 2006, ಕ್ರ. ಸಂ. 27 ರ ನಂತರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 28 ರಿಂದ 81 ರವರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  525.86KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 09  ಅಧಿಸೂಚನೆ   ಸಿಆಸುಇ 26 ಸೇವನೆ 2011  29.10.2011

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2011

ನಿಯಮ 8, 9  ಮತ್ತು 10 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

 ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  676.94KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 10  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 34 ಸೇವನೆ 2012  09.07.2013  

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ) (ಆರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2013

ನಿಯಮ 5, 6  ಮತ್ತು 8 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

 ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  776.21KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 11  ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 112 ಸೇವನೆ 2013  31.12.2015  ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ)ನಿಯಮಗಳು, 2006,  ನಿಯಮ 5, 6, 7, 8  ಮತ್ತು 10ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ   ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  1.69MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 204 ಸೇವನೆ 2018 26.09.2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ)ನಿಯಮಗಳು, 2006,  ನಿಯಮ 8, 9  ಮತ್ತು 10ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ ‍ ‍ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 19.51MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇವನೆ 2019 28.02.2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ)ನಿಯಮಗಳು, 2006,  ನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 3.20MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 30 ಸೇವನೆ 2020  20.05.2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ)ನಿಯಮಗಳು, 2006,  ನಿಯಮ 7ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 3.18MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇವನೆ 2020 15.07.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ)(ತಿದ್ದುಪಡಿ)ನಿಯಮಗಳು, 2006,  ನಿಯಮ 2ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

 ಆಯೋಗ ಪದದ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 
ಆಂಗ್ಲ
ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  3.22MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-09-2021 05:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ