ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಯೋಜನೆ | ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 1977

ಕ್ರ.ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ/ಅಧಿಸೂಚನೆ/ ಸರ್ಕಾರಿಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 86 ಸೆಸೆನಿ 1979

28.04.1980

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ಘಟಕದ ಜೇಷ್ಠತೆಯಿಂದಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ವೃಂದದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವೃಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.25mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 16 ಸೇನಿಡಿ 83

16.07.1983

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಎರವಲು ಸೇವೆ- ಕಾರ್ಯನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುನ: ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

793.74kb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 35 ಸೆಸೆನಿ 1990

01.10.1990

ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಾಸನಬದ್ಧ / ಶಾಸನಬದ್ಧವಲ್ಲದ ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು-ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚನೆಗಳು-

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

2.25mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಡಿಸಿಎ 14 ಎಆರ್‌ಬಿ 90

06.03.1991

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

775.43

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಡಿಸಿಎ 4 ಎಆರ್‌ಬಿ 93

06.10.1993

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

577.54 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಡಿಸಿಎ 15 ಎಆರ್‌ಬಿ 93

14.12.1993

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

687.50 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 37 ಸೆನೆನಿ 1999

25.08.1999

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977 15ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಮ 16ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ಟಷ್ಟೀಕರಣ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.54mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 41 ಸೆನೆನಿ 2002

05.09.2002

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ 15ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮ:ಮಂಡಳಿ: ಕಂಪನಿ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.13mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 41 ಸೆನೆನಿ 2002

09.01.2003

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977ರ ನಿಯಮ 15ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

613.39kb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 114 ಸೆನೆನಿ 2010

21.08.2010

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

6.05mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 583 ಸೆನೆನಿ 2015

12.06.2016

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಎ

1.37mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-09-2021 01:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080