ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು 1966

 

 

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

1

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ(ಎಸ್‌-1) 34 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಆರ್‌ 1957

26-28.10.1957

ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.76ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

2

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 9 ಎಸ್‌ಎಂಆರ್‌ 1957

12.12.1957

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

11.69ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

3

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ (ಸ-1) 6 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1958

24.04.1958

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.65ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

4

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಜಿಎಡಿ 16 ಜಿಇಐ 1958

30.06.1958

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.24ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

5

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 31 ಜಿಇಐ 1958

13.11.1958

ಸರ್ಕಾರಿ ‍ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.11ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

6

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 21 ಒಸಿಎಂ 1960

02.04.1960

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.58ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

7

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 47 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1960

06.01.1961

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.97ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

8

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 04 ಒಎಸ್‌ಆರ 1961

21.11.1961

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.96ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

9

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಜಿಎಡಿ 58 ಒಒಎಂ 1962

12.07.1962

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.59 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

10

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 161 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌ 1962

14.12.1962

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.60ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

11

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ (ಎಸ್‌-1) 67 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ 1963

30.04.1963

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.05ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

12

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 44 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ 65

16.08.1965

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.12ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

13

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಎಡಿ 01 ಎಸ್‌ಐಎನ್‌ 1965

18.08.1965

ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.29ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

14

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 05 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1966

17.03.1966

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು

ಇಂಗ್ಲೀ಼ಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.93ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

15

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಜಿಎಡಿ 84 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌1964

29.08.1996

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.80ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

16

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 96 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1966

15.09.1966

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 08 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.17ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

17

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 07 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1967

22.02.1967

ಮೈಸೂರು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು- ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.92ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

18

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 369 ಎಎಸ್‌ಪಿ 1966

24.02.1967

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ನೋಂದಣಿ, ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.76ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

19

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 75 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1967

06.12.1967

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾದೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.80ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

20

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 09 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1967

18.12.1967

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಂದ ಸ್ವಾದೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

10.63ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

21

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 43 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1967

04.04.1968

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ 07 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.62ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

22

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 18 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1968

08.04.1968

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವಂತಿಲ್ಲ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.22ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

23

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 22 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1968

26.07.1968

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.81ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

24

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 34 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1968

19.08.1968

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ 09 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.00ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

25

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 04 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1969

06.02.1969

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.02ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

26

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 21 ಒಒಎಂ 1960

02.04.1969

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.72ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

27

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 03 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1969

30.05.1969

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಚರಾಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.86ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

28

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 02 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1969

07/09.06.1969

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಆನಂದ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.59ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

29

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 12 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1969

08.07.1969

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಎಡಿ 02 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 69 ದಿನಾಂಕ: 07/09.06.1969 ನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.71ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

30

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 15 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1969

22/27.08.1969

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಅರಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.42ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

31

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 19 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1969

27.09.1969

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.83ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

32

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 65 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1969

15.11.1969

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.01ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

33

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 06 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1970

07.05.1970

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.08ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

34

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 06 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1970

17.08.1970

ಎಂಸಿಎಸ್‌ ನಿಯಮಗಳು - ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.35ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

35

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 10 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1970

10.03.1971

ನಡತೆ ನಿಯಮ 23 (1) (ಎ) ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.67ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

36

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 05 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1971

27.07.1971

ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.50ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

37

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 08 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1971

31.08.1971

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

893.69ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

38

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 11 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1971

16.11.1971

ಎಂಸಿಎಸ್ ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 26 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.27ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

39

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 14 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1971

09.12.1971

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ 23 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.26ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

40

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 31 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1971

06.01.1972

ಎಂಸಿಎಸ್ ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 3 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.13ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

41

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 01 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1972

12.01.1972

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

446.53ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

42

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 02 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1972

24.03.1972

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಿದೇಶಿ ನಿಯೋಗ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

19.10ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

43

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 05 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1972

02.05.1972

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.94ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

44

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 04 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1972

26.05.1972

ಎಂಸಿಎಸ್ ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 1 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.57ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

45

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 31 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ 1971

06.06.1972

ಎಂಸಿಎಸ್ ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 3 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.68ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

46

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 08 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1972

04.08.1972

ಎಂಸಿಎಸ್ ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.64ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

47

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 06 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1972

10.08.1972

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.26ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

48

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 02 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1973

03.02.1973

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.44ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

49

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 07 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1973

03.10.1973

ಎಂಸಿಎಸ್ ನಡತೆ ನಿಯಮಗಳು- ಭೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವರದಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ನಿಯಮ 23

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.80ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

50

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 05 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1973

09.11.1973

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ 23 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.95ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

51

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 13 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1973

31.12.1973

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ16 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.10ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

52

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 12 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1974

02.01.1974

ವರ್ಗ-IV ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.14ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

53

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 08 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1973

18.10.1974

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ21 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.23ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

54

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 06 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1974

10.02.1975

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಅರ್ಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.37ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

55

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 11 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

31.07.1975

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.78ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

56

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಜಿಎಡಿ 12 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

22.08.1975

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ‍ನೌಕರರ ಚರಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.48ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

57

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 14 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1974

29.08.1975

ಸರ್ಕಾರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಸ್ತಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.59ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

58

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 22 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

03.10.1975

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.55ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

59

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 01 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

06.10.1975

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ16, 23, 23ಎ & 29 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.47ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

60

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 19 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

11.10.1975

ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ತಃಖ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.48ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

61

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 17 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

22.10.1975

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಂದ ವಂತಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.49ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

62

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 04 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

28.10.1975

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ27 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.64ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

63

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಜಿಎಡಿ 04 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

30.10.1975

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕುರಿತಂತೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

18.90ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

64

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 16 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

12.11.1975

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರೇತರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.63ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

65

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಜಿಎಡಿ 21 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

14.11.1975

ದಿನಾಂಕ 01.11.1975ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವರ್ಗ-IV ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.39ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

66

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 16 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

17.11.1975

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಿಎಡಿ 11 ಸೇನಿಸಿ 1971 ಅನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.79ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

67

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ 12 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

01.12.1975

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966 ರ ನಿಯಮ 23 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.85ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

68

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 18 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

16.12.1975

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.53ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 
 

69

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಜಿಎಡಿ 15 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1975

02.01.1976

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

17.00ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

70

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಿಎಡಿ 03 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 1976

18.02.1976

ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್‌ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.15ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

71

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇನಿಸಿ 1976

15.10.1976

ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.99 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

72

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೇನಿಸಿ 1976

02.11.1976

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 4,14ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು 14ಎ ನಿಯಮದ ಸೇರ್ಪಡೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.48 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

73

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೇನಿಸಿ 1977

04.04.1977

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ-ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.88 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

74

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 14 ಸೇನಿಸಿ 1977

08.11.1977

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 28-ಎ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.45 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

75

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 2 ಸೇನಿಸಿ 1978

28.09.1978

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 21ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.19 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

76

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 10 ಸೇನಿಸಿ 1979

27.08.1979

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 5 ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.23 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

77

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೇನಿಸಿ 1979

31.10.1979

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಗೃಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.02 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

78

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇನಿಸಿ 1979

02.11.1979

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 16 (2)ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.46 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

79

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 17 ಸೇನಿಸಿ 1979

12.12.1979

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.40 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

80

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 17ಸೇನಿಸಿ 1979

19.12.1979

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.37 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

81

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 19 ಸೇನಿಸಿ 1979

17.01.1980

ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1,013.05 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

82

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇನಿಸಿ 1980

19.03.1980

ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.43 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

83

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 11 ಸೇನಿಸಿ 1980

21.05.1980

ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.41 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

84

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇನಿಸಿ 1980

08.09.1980

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.34 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

85

ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇನಿಸಿ 1981

29.10.1981

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.58 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

86

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 2ಸೇನಿಸಿ 1982

17.2.1982

ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಗೃಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.69 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

87

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೇನಿಸಿ 1985

30.12.1985

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 4 ಮತ್ತು 23ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.38 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

88

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇನಿಸಿ 1987

27.01.1987

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಸ್ತಿ-ಋಣಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.93 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

89

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 4 ಸೇನನಿ 1987

10.07.1987

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪಾನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.50 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

90

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 5 ಸೇನನಿ 1987

14.07.1987

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ/ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.16 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

91

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 6 ಸೇನನಿ 1987

10.08.1987

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.05 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

92

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 9 ಸೇನನಿ 1987(1)

17.09.1987

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.49 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

93

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 9 ಸೇನನಿ 1987(2)

17.09.1987

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಒತ್ತಡ ತರುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.41 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

94

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 7 ಸೇನನಿ 1987

31.10.1987

ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನೌಕರರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.20 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

95

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 10 ಸೇನನಿ 1987

25.11.1987

ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.92 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

96

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 6 ಸೇನನಿ 1988

17.09.1988

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.71 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

97

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 2 ಸೇನನಿ 1989

25.02.1989

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.84 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

98

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 11 ಸೇನಿಸಿ 1992

26.04.1992

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 23ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.( ಫಾರಂ-1)

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.13 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

99

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 2 ಸೇನಿಸಿ 1993

15.01.1993

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

518.93ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

100

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೇನಿಸಿ 1993

30.03.1993

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಬಂಧ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.13 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

101

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 11 ಸೇನಿಸಿ 1992

09.02.1994

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ23ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.76ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

102

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 6 ಸೇನಿಸಿ 1994

16.05.1994

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ನಡತೆ-ಕುಟುಂಬದ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

11.69 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

103

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 08 ಸೇನಿಸಿ 1995

15.04.1995

ಗ್ರೂಪ್‌ -ಡಿ ವರ್ಗದ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.65ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

104

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 09 ಸೇನಿಸಿ 1995

25.04.1995

ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.24ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

105

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೇನಿಸಿ 1997

26.05.1997

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ದಾಯಿತ್ವಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.11ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

106

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 03 ಸೇನಿಸಿ 1997

11.11.1997

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 29ಎ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

12.35ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

107

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 14 ಸೇನಿಸಿ 1997

17.06.1998

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 29B ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.68ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

108

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 08 ಸೇನಿಸಿ 1999

14.01.2000

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.88ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

109

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇನಿಸಿ 2000

30.09.2000

ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1986ಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.58ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

110

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 17 ಸೇನಿಸಿ 2000

23.01.2001

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಟಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

18.39ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

111

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೇನಿಸಿ 2001

19.03.2002

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಬಾರದೆನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.15ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

112

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೇನಿಸಿ 2002

05.02.2004

ನಿಯಮ 29ಸಿ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.76ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

113

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 2 ಸೇನಿಸಿ 2004

08.03.2004

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಟಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

678.19ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

114

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೇನಿಸಿ 2006

24.05.2006

Google Translate

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

9.77ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ / ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

115

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೇನಿಸಿ 2004

16.11.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 14 ಮತ್ತು 23ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.66ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

116

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 281 ಸೇನಿಸಿ 2006

08.02.2007

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.86ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

117

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 52 ಸೇನಿಸಿ 2007

07.11.2007

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಘೋಷಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.15ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

118

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 16 ಸೇನಿಸಿ 2007

19.12.2007

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.60ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

119

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 48 ಸೇನಿಸಿ 2007

25.09.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 23ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.51ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

120

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 93 ಸೇನಿಸಿ 2008

02.01.2009

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಆಸುಇ 48 ಸೇನಿಸಿ 2007 ದಿನಾಂಕ: 25.09.2008ರ ತಿದ್ದೋಲೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.66ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

121

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 69 ಸೇನಿಸಿ 2011

26.03.2012

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 21ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.64ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

122

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 47 ಸೇನಿಸಿ 2008

29.03.2012

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 12, 14 ಮತ್ತು 23ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.73ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

123

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 90 ಸೇನಿಸಿ 2014

01.08.2015

ಸಮೂಹ ಡಿ ದರ್ಜೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಸ್ತಿ ಮತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.34ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

124

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 90 ಸೇನಿಸಿ 2014

13.05.2016

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 23ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.48ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

125

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 63 ಸೇನಿಸಿ 2015

05.01.2017

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 1966ರ ನಿಯಮ 21ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.06ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

126

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇನಿಸಿ 2019

07.01.2021

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

348.33KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

127

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇನಿಸಿ 2019

07.01.2021

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 (ಪುಸ್ತಕ)

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

539.00 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

128

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 65 ಸೇನಿಸಿ 2021

02.11.2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ/ಚರಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಹರಣೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

192.99 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

129

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 45 ಸೇನಿಸಿ 2021

10.12.2021

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ 

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

163.29 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

130

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 36 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 2021

14.12.2021

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಡತೆಯು ಕನಾಸೇ(ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

215.03 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

131

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇನಿಸಿ 2022

16.12.2022

 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ನಿಯಮ 24ರ ಉಪನಿಯಮ (2)ರಲ್ಲಿನ "ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31ಕ್ಕೆ" ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ "ಮಾರ್ಚ್‌ 31ಕ್ಕೆ " ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. 

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.57 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

132

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇನಿಸಿ 2022

 13.01.2022

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ನಿಯಮ 24ರ ಉಪನಿಯಮ (2)ರಲ್ಲಿನ "ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 31ಕ್ಕೆ" ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳ ಬದಲಾಗಿ "ಮಾರ್ಚ್‌ 31ಕ್ಕೆ " ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. 

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.57 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

133

ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಸಿಆಸುಇ 19 ಸೇನಿಸಿ 2023

27.03.2023

ದಿನಾಂಕ: 01-03-2023 ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾದುದನ್ನು ನೌಕರರ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಪಡೆಯಲು

ಅರ್ಹರಿರುವ ರಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.5

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-03-2023 04:02 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080