ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2012

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ 

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

01

ನಿಯಮ

 ಸಿಆಸುಇ 43 ಎಸ್‌ ಸಿ ಆರ್‌ 2012

07.03.2012

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳು 2012

 ಕನ್ನಡ

 ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

 4.54 MB  

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

02

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 59 ಎಸ್‌ ಸಿ ಆರ್‌ 2012

06.08.2012

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2012

ನಿಯಮ 2 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

3.06MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

03

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ  43 ಸೇವನೆ 2008

18.12.2012

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

16.06 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

04

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 154 ಸೇವನೆ 2014

27.04.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2015

ನಿಯಮ 2 ‍ 3 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

14.66MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

05

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 96 ಸೇವನೆ 2015

15.02.2016

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಓ.ಓ.ಡಿ. ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

3.06MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

06

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 95 ಸೇವನೆ 2016

23.01.2017

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

1.26MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

07

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇವನೆ 2017

16.12.2017

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2017

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ

5.28 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

08 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 24 ಸೇವನೆ 2017 03.01.2018 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವೆಸಗಿದ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 13.20 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್
 09 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 66 ಸೇವನೆ 2018  18.09.2018  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 3.88 MB   ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 11 ಸೇವನೆ 2020 15.05.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020

ನಿಯಮ 2 & 3 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  530.25KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
11  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೇವನೆ 2020 17.04.2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2021

ನಿಯಮ  3 ರ ಉಪ ನಿಯಮ 3ನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  3.00MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
12 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಿಆಸುಇ 53 ಸೇವನೆ 2021 19.08.2021

ದಿನಾಂಕ: 22.03.2022 ರೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ  1.14MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
13 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೇವನೆ 2022 22.03.2022

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು 

ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 2.02 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ 
14 ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೇವನೆ 2022 05.05.2022

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.69 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

15 ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಿಆಸುಇ 136 ಸೇವನೆ 2022 25.01.2023

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.69 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ 

16

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

 

ಸಿಆಸುಇ 99 ಸೇವನೆ 2022 24.01.2023

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.69 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ಆಧಿಸೂಚನೆ 

ಸಿಆಸುಇ 136 ಸೇವನೆ 2022 17.02.2023

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು,2023

ಕನ್ನಡ  ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 1.69 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

18

ಸುತ್ತೋಲೆ 

ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೇವನೆ 2020 03.04.2023

ದಿನಾಂಕ: 31.12.2023ರೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉತೀರ್ಣರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ 

ಕನ್ನಡ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಬಿ 2.3 MB ಡೌನ್ಲೋಡ್

  

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-04-2023 04:40 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080