ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

(ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957

ಕ್ರಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಜಿಎಡಿ(ಓಎಂ)- 1 ಸಿಎಆರ್‌ 57

10.12.1957

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.43MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ನಿಯಮಗಳು

ಜಿಎಡಿ(ಓಎಂ)-1ಸಿಎಆರ್57‌,

10.12.1957

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957 ನಿಯಮಗಳು (29.10.2020 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ)

 ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.45 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

Karnataka Act No. 29 of 1981

15.04.1981

The Karnataka Department inquiries (Enforcement of Attendance of Witness, Production of Documents and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.83MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 12 ಸೇಇವಿ 1981

19.08.1981

The Karnataka Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses Production of Documents) Rules, 1981

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.04MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇಇವಿ 2005

09.02.2005

Furnishing incomplete information/records while recommending for initiating Departmental Enquiries - reg.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

211.83KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 08 ಸೇಇವಿ 2005

11.03.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಪುಸ್ತಕದ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

47.25KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೇಇವಿ 2005

04.04.2005

ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು (ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

62.91KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಸೇಇವಿ 2004

20.05.2005

ಅನುಸೂಚಿ IV- ಅರಣ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು, ಆನೆ, ಮಹೂತ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

136.74KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇಇವಿ 2004

03.06.2005

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

736.02KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 7 ಸೇಇವಿ 2005

01.08.2005

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

187.61KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 16 ಸೇಇವಿ 2005

23.08.2005

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ,.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

96.66KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 03 ಸೇಇವಿ 2004

11.11.2005

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

457.89KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 16 ಸೇಇವಿ 2004

17.11.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 2005ರ ನಿಯಮ 19ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

77.10KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೇಇವಿ 2005

25.11.2005

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆ (ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) - ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

133.56KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 03 ಸೇಇವಿ 2004

31.12.2005

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

31.82KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇಇವಿ 2005

34.04.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 21ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

311.60KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೇಇವಿ 2006

05.07.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 26ರಡಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪುನರಾವಲೋಕಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

287.73KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

18

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇಇವಿ 2006

28.07.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 21ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

105.57KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

19

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 05 ಸೇಇವಿ 2006

16.11.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 21ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

287.73KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

20

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 10 ಸೇಇವಿ 2006

25.01.2007

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.77MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

21

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೇಇವಿ 2006

03.04.2007

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957 ರ ಅನುಸೂಚಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ)

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

837.16KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

22

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇಇವಿ 2006

04.05.2007

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957 ರ ಅನುಸೂಚಿ-2 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ (ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ)

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

826.99KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

23

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 17 ಸೇಇವಿ 2005

26.12.2007

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.50MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

24

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇಇವಿ 2007

28.01.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 26ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.56MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

25

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇಇವಿ 2007

29.01.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957 - ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಉಲ್ಲೇಖ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.41MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

26

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇಇವಿ 2008

03.03.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957 ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.13MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

27

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 22 ಸೇಇವಿ 2007

11.04.2008

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.15MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

28

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೇಇವಿ 2007

12.05.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 27ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.30MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

29

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 21 ಸೇಇವಿ 2007

21.05.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 28ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.25MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

30

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 4 ಸೇಇವಿ 2008

18.07.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957- ಜಂಟಿ ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತR ಕಛೇರಿ (ಜಾರಿ) ಗುಂಪು ಸಿ & ಡಿ ಬಗ್ಗೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

731.32KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

31

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇಇವಿ 2008

04.08.2008

ತಿದ್ದೋಲೆ - ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 9ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

743.84KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

32

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೇಇವಿ 2007

26.08.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

908.91KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

33

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 09 ಸೇಇವಿ 2009

21.03.2009

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

777.78KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

34

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 17 ಸೇಇವಿ 2009

11.05.2009

ಸರ್ಕಾರಿನೌಕರರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಅಮಾನತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.40MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

35

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಸೇಇವಿ 2009

12.05.2009

ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ/ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.35MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

36

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 01 ಸೇಇವಿ 2009

15.05.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.37MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

37

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 20 ಸೇಇವಿ 2009

30.07.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957 - ನಿಯಮ 10 ರ ಉಪ ನಿಯಮ (1)ರ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.13MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

38

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೇಇವಿ 2008

27.08.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957 ನಿಯಮ 30 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.43MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

39

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 07 ಸೇಇವಿ 2008

10.09.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957 ನಿಯಮ 31 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.91MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

40

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 23 ಸೇಇವಿ 2009

02.12.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957 ನಿಯಮ 10 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.43MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

41

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 46 ಸೇಇವಿ 2008

11.02.2010

ಸಮೂಹ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

715.79KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

42

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 31 ಸೇಇವಿ 2010

09.03.2010

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಅನುಸೂಚಿ- II ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.32MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

43

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 37 ಸೇಇವಿ 2009

06.04.2010

ವಾಗ್ದಂಡನೆಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

962.42KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

44

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇಇವಿ 2010

27.04.2010

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಮಾನತ್ತನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.04MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

45

ತಿದ್ದೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 08 ಸೇಇವಿ 2010

24.05.2010

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಅನುಸೂಚಿ- II ‍& IIIಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

847.87KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

46

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 07 ಸೇಇವಿ 2010

31.05.2010

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಅನುಸೂಚಿ- II ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.81MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

47

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 38 ಸೇಇವಿ 2009

16.07.2010

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಅನುಸೂಚಿ- II ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.34MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

48

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 24 ಸೇಇವಿ 2010

06.10.2010

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಅನುಸೂಚಿ- I ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

548.84KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

49

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 28 ಸೇಇವಿ 2010

27.10.2010

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.24MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

50

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 22 ಸೇಇವಿ 2010

31.01.2011

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರನಿಯಮ18ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.24 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

51

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೇಇವಿ 2010

28.04.2011

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳುವ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಂಭಾವನೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.44MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

52

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 26 ಸೇಇವಿ 2011

26.07.2011

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.27MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

53

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೇಇವಿ 2011

26.09.2011

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕಾಲಮಿತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.29MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

54

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 42 ಸೇಇವಿ 2011

28.09.2011

ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.14MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

55

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 47 ಸೇಇವಿ 2011

12.10.2011

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957- ನಿಯಮ 7 ರ ಉಪ ನಿಯಮ (1) ರ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

619.96KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

56

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 54 ಸೇಇವಿ 2011

27.12.2011

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ 1984ರ ಕಲಂ 12(4)ರನ್ವಯ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.09MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

57

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 07 ಸೇಇವಿ 2012

03.02.2012

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.38 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

58

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇಇವಿ 2011

03.09.2012

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957- ನಿಯಮ 15ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.34MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

59

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 07 ಸೇಇವಿ 2013

16.03.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.09MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

60

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 41 ಸೇಇವಿ 2011

06.06.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಅನುಸೂಚಿII ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.84MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

61

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 42 ಸೇಇವಿ 2011

20.06.2013

ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರನ್ನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

618.83KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

62

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 69 ಸೇಇವಿ 2013

24.07.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡುವ ಆದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.85MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

63

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 73 ಸೇಇವಿ 2012

20.09.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರನಿಯಮ 5ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.81MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

64

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 111 ಸೇಇವಿ 2013

22.10.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ12 ರಡಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.77MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

65

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 20 ಸೇಇವಿ 2013

02.12.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 14 (ಬಿ) ಹೊಸ ನಿಯಮ ಸೇರ್ಪಡೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.74MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

66

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 20 ಸೇಇವಿ 2013

06.01.2014

ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) 1957 ಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಮಂಡಳಿಗಳು, ನಿಗಮಗಳು, ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

237.50KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

67

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 132 ಸೇಇವಿ 2013

22.03.2014

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂ‍ಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿರುವ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 12 ಅನ್ವಯವಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮ 14ಎ ರನ್ವಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

172.60KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

68

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 40 ಸೇಇವಿ 2014

20.10.2014

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಮಾಡುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

277.04

ಡೌನ್ಲೋಡ್

69

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 67 ಸೇಇವಿ 2013

05.11.2014

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರನಿಯಮ 9 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

236.17

ಡೌನ್ಲೋಡ್

70

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 45 ಸೇಇವಿ 2014

08.01.2015

ಜಂಟಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

194.35KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

71

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 58 ಸೇಇವಿ 2014

13.01.2015

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮಾನತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

385.36KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

72

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 11 ಸೇಇವಿ 2015

23.05.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರನಿಯಮ 7 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

85.60KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

73

ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೇಇವಿ 2015

17.07.2015

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಯ್ದೆ 1988ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

239.85KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

74

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 50 ಸೇಇವಿ 2015

28.07.2015

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕಾಲಮಿತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

172.07KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

75

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 62 ಸೇಇವಿ 2014

04.02.2017

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ಅನುಸೂಚಿII ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

267.76KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

76

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇಇವಿ 2018

15.02.2018/

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಮಾನತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಮೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.20MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

(ತಿದ್ದೋಲೆ)

27.02.2018

77

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 76 ಸೇಇವಿ 2018

21.01.2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ /ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರು ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

9.23MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

78

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೇಇವಿ 2017

02.02.2019

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.27MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

79

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 13 ಸೇಇವಿ 2019

06.02.2019

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.03MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

80

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 27 ಸೇಇವಿ 2018

08.04.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ)ನಿಯಮಗಳು, 2018 ನಿಯಮ 5, 9 & 10 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.26MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

81

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 75 ಸೇಇವಿ 2018

15.04.2019

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.99MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

82

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 11 ಸೇಇವಿ 2019

24.04.2019

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.26MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

83

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 06 ಸೇಇವಿ 2012

30.05.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು, 2019 ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ II ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.15mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

84

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 02 ಸೇಇವಿ 2019

16.07.2019

ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ಸಂಚಿತ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.67MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

85

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 21 ಸೇಇವಿ 2019

03.10.2019

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧದ ಅನಾಮಧೇಯ (anonymous) ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.56MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

86

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 23 ಎಸ್‌ಡಿಇ 2019

3.01.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರನಿಯಮ10 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗ-ಸಿ

466.29 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

87

 

ಸಿಆಸುಇ 23 ಸೇಇವಿ 2019

10.01.2020

ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಿ, ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.75ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

88

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 42 ಎಸ್‌ಆರ್‌ಸಿ 2020

03.04.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಖಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ (ಐ.ಎಂ.ಎ) ಇವರಿಗೆ ಸಿಸಿಎ ನಿಯಮ 10ರಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರೈತ್ಯಾಯೋಜನೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

520.91 kb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

89

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 16 ಸೇಇವಿ 2020

06.07.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುಧ್ದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಶಿಸ್ತು ನಡವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಹೊರಡಿಸಬಹುದಾದ ಆದೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.61 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

90

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 28 ಸೇಇವಿ 2018

29.10.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.27 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

91

ಕಾಂಪೆಂಡಿಯಂ

ಸಿಆಸುಇ 36 ಸೇಇವಿ 2020

09.11.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ(ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು/ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು/ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಗಳ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಕಲನ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.65 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

92

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 40 ಸೇಇವಿ 2020

09.11.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಂಡನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸೂಚನೆ ಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಾಗಳು-ಸಿ

3.01 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

93

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೇಇವಿ 2020

09.11.2020

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ದೆ 1984ರ ಕಲಂ 12(3)ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತನಿಖಾ ವರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957ರ ನಿಯಮ 14ಎ ರಡಿ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದೇಶವನ್ನು (Speaking Order) ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.49 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

94

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 52 ಸೇಇವಿ 2020

25.11.2020

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಅಮಾನತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು 1957ರ ನಿಯಮ 10ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.25 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

95

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇಇವಿ 2021

05.03.2021

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧದ ಅನಾಮಧೇಯ(Anonymous) ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.72 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

96

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 19 ಸೇಇವಿ 2021

28.06.2021

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ, ಕಂಪನಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳ ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮ/ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.75 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

97

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 18 ಸೇಇವಿ 2021

04.10.2021

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಸಿ

7.30MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 05-10-2021 03:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ