ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 55 ಎಸ್ ಸಿಆರ್ 1978

08.03.1979

ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

88.78ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 32 ಸೇನಿಇ 1996

03.05.1996

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

4.54ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಿಆಸುಇ 38 ಸೇನಿಇ 1996

01.08.1996

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

2.21 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 97 ಸೇನಿಡಿ 2004

08.10.2004

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು-ಪರಿಶೀಲನೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

1.27ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಸಿಆಸುಇ 23 ಸೇನಿಇ 2006

06.09.2007

ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಡ್ತಿ ರಿಕ್ತ ಸ್ತಾನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

128.38ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 101 ಸೇನಿಇ 2007

09.10.2007

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚನೆ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

328.64ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇನಿಡಿ 2008

15.03.2008

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

14.51ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 56 ಸೇನಿಡಿ 2009

09.11.2009

ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

147.65ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 101 ಸೇನಿಇ 2007

06.01.2010

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

5.47ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 121 ಸೇನಿಇ 2010

20.09.2010

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸೇವಾನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

386.23ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 15 ಸೇನಿಡಿ 2010

19.01.2011

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

4.68ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 140 ಸೇನಿಇ 2010

07.04.2011

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೃಂದಬಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

5.42ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 130 ಸೇನಿಇ 2011

03.11.2011

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

263.79

ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 158 ಸೇನಿಡಿ 2015

13.11.2015

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

2.46ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೇನಿಡಿ 2017

09.06.2017

ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

3.14ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 25 ಸೇನಿಡಿ 2017

15.12.2017

ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಂದೀಕರಿಸಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

6.47ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 97 ಸೇನಿಡಿ 2018

12.06.2018

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚನೆ/ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

4.81ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

18

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 105 ಸೇನಿಡಿ 2014

10.07.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು (ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2019

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

18.85 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

19

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 66 ಸೇನಿಡಿ 2019

25.09.2019

ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

862.53 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

20

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 17 ಸೇನಿಡಿ 2020

06.07.2020

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ /ಪುನರಾವಲೋಕಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

5.36 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

21

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 03 ಸೇನಿಡಿ 2021

11.01.2021

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು/ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಗಳು/ಸುತ್ತೋಲೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಕಲನ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಡಿ

450 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

22

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 34 ಸೇನಿಡಿ 2021

17.03.2021

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಗಳ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2020 ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳುಡಿ

258 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-09-2021 03:48 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ