ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977

ಕ್ರ.
 
ಸಂ.

ನಿಯಮ/ ಅಧಿನಿಯಮ/ ಸುತ್ತೋಲೆ / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ/ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ಭಾಷೆ

ಕಡತದ ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

1

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 20 ಟಿಆರ್‌ಬಿ 1976(2)

29.07.1977

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 (2013 ರವರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.27 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 20 ಟಿಆರ್‌ಬಿ 1976(2)

29.07.1977

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 (2013 ರವರೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

411.28 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ನಿಯಮಗಳು

ಡಿಸಿಎ 20 ಟಿಆರ್‌ಬಿ 1976 (2)

29.07.1977

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 (Provisional)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಸೇವಾ‌ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

851.21‌ KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಡಿಸಿಎ 07 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1982

28.05.1982

'ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ'ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.88 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಡಿಸಿಎ 10 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1982

09.07.1982

ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್ (ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ೵, ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್ (ಎಆರ್-ಐ) ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.47 ಎಂ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ಡಿಸಿಎ 09 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1983

18.05.1983

'ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ'ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.07 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 20 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1983

28.12.1983

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

9.69 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 9 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1984

28.09.1984

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ( 36ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1985 -ಅನುಸೂಚಿ V,VIII,XV, XIX ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

21.07 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 17 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1983

08.03.1985

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ( 37ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1985 -ಅನುಸೂಚಿ XVI ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.76 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 12 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1984

18.04.1985

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ( 38ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1985 -ಅನುಸೂಚಿ I, XI ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ -ವಿಪ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.50 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 02 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1985

31.03.1986

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ( ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1986 -ಅನುಸೂಚಿ I, II, IV, V , XI, XV, XVI, XIX ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.62 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 02 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1986

19.06.1986

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ( ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1986 -ಅನುಸೂಚಿ XI ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.25 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 03 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1986

21.11.1986

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ( ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1986 -ಅನುಸೂಚಿ V, VIII ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.66 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 02 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1987

21.08.1987

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1987 -ಅನುಸೂಚಿ IIಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಾಳಾಂತರಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪುನರ್ ವಸತಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.10 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 02 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1985

17.09.1988

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1988 - ಅನುಸೂಚಿ IV & V ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.67 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 06 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1988

09.12.1988

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1988 - ಅನುಸೂಚಿ XIXಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಯುವಜನ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.29 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 2 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1989

25.05.1989

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1989 - ಅನುಸೂಚಿ XIII ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.17 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

18

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 2 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1989

20.09.1989

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಸಿಎ 2 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1989, ದಿನಾಂಕ:25.05.1989ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - "ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲಾಖೆ" ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.84 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

19

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 07 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1989

3.10.1989

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1989 - ಅನುಸೂಚಿ IV (ಎ) ಮತ್ತು VII ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.64 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

20

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 03 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1990

27.06.1990

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1990 - ಅನುಸೂಚಿ VII ಮತ್ತು IX ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.91 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

21

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 08 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1990

14.07.1990

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977- ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.86 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

22

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 03 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1990

22.10.1990

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1990 - ಅನುಸೂಚಿ X ಮತ್ತು XV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.59 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

23

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 09 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1989

18.03.1991

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1991 - ಅನುಸೂಚಿ XIII ಮತ್ತು XIII (ಎ) ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.05 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

24

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 01 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1991

10.04.1991

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ಕಾಲಪಗಳನ್ನು ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಬದಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

682.02 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

25

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 01 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1991

13.06.1991

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1991 - ಅನುಸೂಚಿ VI ಮತ್ತು IX ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

818.83 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

26

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 05 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1991

30.09.1991

ನಗರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

715.91 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

27

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 09 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1990

18.12.1991

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1991 - ಅನುಸೂಚಿ II ಮತ್ತು IV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.30 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

28

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 11 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1990

07.01.1992

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1991 - ಅನುಸೂಚಿ IV ಎ & XIV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

760.81 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

29

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 11 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1990

03.04.1992

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಸಿಎ 11 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1990, ದಿನಾಂಕ:07.01.1992 ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಅಂಕಿ 7 ರ ಬದಲು 8 ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

619.04 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

30

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 2 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1992

21.04.1992

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಮೊದಲನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1992 - ಅನುಸೂಚಿ XIX ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಏಕೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

765.16 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

31

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 03 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1992

14.07.1992

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1992, ಅನುಸೂಚಿ- II, III, IV, IV (A), V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIII(A), XIV, XV, XVI, XIX, XXI, XXII ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.86 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

32

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 05 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1992

1.08.1992

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1992, ಅನುಸೂಚಿ- X, XV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.85 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

33

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 13 ಎಆರ್ ಬಿ 1993

20.04.1993

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಕೋಶ ಘಟಕವನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

738.90 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

34

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 07 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1993

23.04.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿದಿರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:29.04.1993ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.99 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

35

ಅಧಿಸೂಛನೆ

ಡಿಸಿಎ 08 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1993

12.07.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1993 ಅನುಸೂಚಿ- XXII ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.74 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

36

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 08 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1991

20.07.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1993 ಅನುಸೂಚಿ- IV, Xಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.42 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

37

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 11 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1993

24.07.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) ನಿಯಮಗಳು 1977 ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿದಿರಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

535.98 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

38

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 10 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1993

22.09.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1993- ಅನುಸೂಚಿ III ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಈ ಉಪ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ "ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳಗಾರರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತ"

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

481.67 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

39

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 04 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1993

11.11.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1993- ಅನುಸೂಚಿ II ಮತ್ತು IX ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.29 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

40

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಅಸುಇ 06 ಎಆರ್ ಬಿ 1993

20.03.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1977- ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

404.67 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

41

ಆಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 07 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1993

21.01.1993

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1994- ಅನುಸೂಚಿ VII, IX, XVI, XVI (A), XIX, XXಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.96 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

42

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 09 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1992

24.06.1994

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1994- ಅನುಸೂಚಿIV ಮತ್ತು XIII ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

634.21 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

43

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 08 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1994

25.07.1994

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1994- ಅನುಸೂಚಿ II & XIX ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.03 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

44

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 11 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1994

06.09.1994

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1994- ಅನುಸೂಚಿ XV, XVI, XVI (ಎ) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.09 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

45

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 12 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1994

25.11.1994

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1994- ಅನುಸೂಚಿ XVI & XVI (A)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

630.23 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

46

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 14 ಎಆರ್ ಬಿ 1994

08.12.1994

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವ "ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ"ದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಚುನಾವಣೆ) ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.32 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

47

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 14 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1994

10.01.1995

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವ "ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ"ದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಚುನಾವಣೆ) ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

576.25 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

48

ಆಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 16 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1994

09.03.1995

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1994- ಅನುಸೂಚಿ VIIಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಷಿ೵ಕೆಯಡಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ "ಜಾನುವಾರು ಆಹಾರ"

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

657.14 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

49

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 2 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1995

09.05.1995

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1995- ಅನುಸೂಚಿ XIX ಮತ್ತು XIX (A)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.11 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

50

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 7 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1995

20.09.1995

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1995- ಅನುಸೂಚಿ II ಮತ್ತು XIX (A)ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

613.65 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

51

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 13 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1995

20.02.1996

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1996- ಅನುಸೂಚಿ XIII (ಎ) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.10 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

52

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 12 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1995

24.02.1996

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1996- ಅನುಸೂಚಿ X, X(ಎ) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.23 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

53

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 12 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1994

20.05.1996

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1996- ಅನುಸೂಚಿ II, X ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.31 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

54

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 14 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1996

08.11.1996

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1996- ಅನುಸೂಚಿ XIX (A) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - "ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ"

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

708.22 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

55

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 21 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1996

18.02.1997

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1997- ಅನುಸೂಚಿ XI (A) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.36 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

56

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 17 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1996

10.03.1997

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1997- ಅನುಸೂಚಿ V, XIX (A) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

637.21 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

57

ಆಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 5 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1997

6.10.1997

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1997- ಅನುಸೂಚಿ X, XIV ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.09 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

58

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 1 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1997

21.11.1997

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1997- ಅನುಸೂಚಿ XIX (A) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.17 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

59

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 10 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1997

18.12.1997

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1997- ಅನುಸೂಚಿ V, XIX (A) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

602.91 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

60

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 19 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1996

1.04.1998

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1997- ಅನುಸೂಚಿ III, IV ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.95 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

61

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 03 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1998

29.07.1998

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1998- ಅನುಸೂಚಿ II, XIX (A) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

683.08 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

62

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 08 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1998

27.08.1998

ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಇಲಾಖೆ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

680.76 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

63

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 18 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1997

03.10.1998

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1998- ಅನುಸೂಚಿ XIII, XIII (A) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.20 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

64

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 02 ಎಆರ್ ಬಿ 2000

16.01.2000

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2000- ಅನುಸೂಚಿ IV, VI, VII, XII, XIII-A XIX, XXIII, XXIV ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

16.50 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

65

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 05 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2000

09.05.2000

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

779.80 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

66

ತ್ತಿದೋಲೆ

ಡಿಸಿಎ 05 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2000

17.05.2000

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಿಸಿಎ 05 ಎಆರ್ಬಿ 2000, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 09.05.2000, 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್' ಪದಕ್ಕೆ, 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬದಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

708.84 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

67

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 01 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2000

25.10.2000

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಕೆ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

640.74 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

68

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 06 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1999

30.10.2000

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 1999- ಅನುಸೂಚಿ V, XIX ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

796.74 ಕೆ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

69

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 8 ಎ ಆರ್ ಬಿ 1999

03.01.2001

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2000- ಅನುಸೂಚಿ XIV, XVI,XVI (B) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.89 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

70

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 10 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2000

4.04.2001

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2000- ಅನುಸೂಚಿ XIII, II ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

10.99 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

71

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 05 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2001

27.07.2001

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2001-ಅನುಸೂಚಿ XXIV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.18 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

72

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 10 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2002

23.01.2002

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ II, II(A), XIII, XVII, XXIII ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.06 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

73

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 07 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2001

25.02.2002

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2001- ಅನುಸೂಚಿ XVI- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1989

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.38 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

74

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 03 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2002

06.04.2002

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2000ನ್ನು ಸಿಆಸುಇ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.19 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

75

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 3 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2002

31.05.2002

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ II- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - "ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2000"ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.84 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

76

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 09 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2002

03.12.2002

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ IX- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.11 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

77

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 01 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2003

28.01.2003

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವಾರ್ತಾ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.96 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

78

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 02 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2003

20.03.2003

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.18 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

79

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಡಿಸಿಎ 03 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2003

14.05.2003

ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.67 ಎಂ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

80

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 07 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2004

22.09.2004

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2004 -ಅನುಸೂಚಿ IX, XI (A) ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.82 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

81

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 13 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2003

02.03.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2004 -ಅನುಸೂಚಿ VII, XII, XXIV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ -

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

9.17 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

82

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 03 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2004

24.03.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2005 -ಅನುಸೂಚಿ II (ಎ) ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - "ಹೂಡಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳು" ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

8.17 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

83

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 04 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2004

30.04.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2005 -ಅನುಸೂಚಿ II, XIX ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.59 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

84

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 08 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2003

20.08.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2005 -ಅನುಸೂಚಿ II , XVI ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.02 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

85

ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 5 ಎಆರ್‌ಬಿ 2005

02.09.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2000 ನ್ನು ಸಿಆಸು ಇಲಾಖೆಯ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕೋಶದಿಂದ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

7.72 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

86

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 3 ಎಆರ್‌ಬಿ 2005

14.10.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2005 -ಅನುಸೂಚಿ IX A ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಬದಲು "ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇಲಾಖೆ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.30 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

87

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸಿಆಸುಇ 3 ಎಆರ್‌ಬಿ 2005

21.10.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆಯುವಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.78 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

88

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 11 ಎಆರ್‌ಬಿ 2002

30.11.2005

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2003

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

19.05 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

89

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 07 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2005

26.12.2005

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.85 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

90

ಸುತ್ತೋಲೆ

ಡಿಸಿಎ 8 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2005

29.12.2005

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.99 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

91

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 06 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2006

29.08.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2006 -ಅನುಸೂಚಿ IV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - "ಅಂಗಡಿ ಖರೀದಿ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.89 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

92

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 08 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2006

5.09.2006

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2006 -ಅನುಸೂಚಿ XIX ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ್

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.90 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

93

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 16 ಎಆರ್ ಬಿ 2006

17.11.2006

'ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ' ವಿಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.67 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

94

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 5 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2006

22.06.2007

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2007 -ಅನುಸೂಚಿ XI, IX (A) ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಒಳಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

12.76 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

95

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 01 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2006

07.07.2007

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2007 -ಅನುಸೂಚಿ XII ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಶಿಷಿ೵ಕೆ "ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಭಾಗ" ಎಂಬುದರ ಬದಲಿಗೆ "ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ ವಿಭಾಗ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.49 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

96

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 3 ಎಆರ್‌ಬಿ 2007

03.10.2007

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2007 - ಅನುಸೂಚಿ III & III A ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

9.19 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

97

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 5 ಎಆರ್‌ಬಿ 2007

24.10.2007

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2007 -ಅನುಸೂಚಿ XIII ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.72 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

98

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 10 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2002

23.01.2008

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002 -ಅನುಸೂಚಿ II, XIII, XVII, XXIII ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

9.55 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

99

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 4 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2007

01.01.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2008 -ಅನುಸೂಚಿ III (ಎ), IV, IV(ಎ) ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.66 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

100

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 8 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2008

18.03.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2008 -ಅನುಸೂಚಿ IV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - " ಸಹಾಕರ ಸಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಕರ ನೂಲುವ ಗಿರಣಿಗಳು" ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

6.75 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

101

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 12 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2008

09.06.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2008 -ಅನುಸೂಚಿ VIII ಮತ್ತು XIV ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.28 ಎಂ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

(ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಉಪ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಪದ ಕೈಬಿಟಿರುವುದು)

 

(ಕಾಂದಯ ಇಲಾಖೆ - ಉಪ ಶಿರೋನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಪದ ಸೇರಿಸಿರುವುದು)

102

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 1 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2009

25.06.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2009 -ಅನುಸೂಚಿ XI (ಎ) ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.70 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

103

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 7 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2009

17.08.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2009 -ಅನುಸೂಚಿ II ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - "ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ" ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆ ನಂತರ "ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ" ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.69 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

104

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 4 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2009

27.11.2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2009 -ಅನುಸೂಚಿ XVI ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - "ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ" ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೆ ಬದಲಿಗೆ "ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಯ್ಲರ್‌ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ" ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.62 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

105

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 6 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2007

10.08.2010

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2010 -ಅನುಸೂಚಿ XI ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಾಹರ ಮತ್ತು ಶಾಸನ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿರೋನಾಮೆ ಅಡಿಯ ಉಪ ಶಿರೋನಾಮೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಲ್ಲಿ (ಭಾಷಾಂತರ) ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ "ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಕಾಯ್ದೆ 1963ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ (ಶಾಸಕಾಂಗ) ತಜ್ಞನ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಪುನನಿರ್ಮಾಣ" ಎಂಬ ಶಿರೋನಾಮೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.96 ಎಂ ಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

106

ಆದೇಶ

ಡಿಸಿಎ 3 ಎಆರ್‌ಬಿ 2011

24.05.2011

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾರ್ಗಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.42 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

107

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 1 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2011

04.07.2011

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2011 -ಅನುಸೂಚಿ XI (ಎ) ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:2ರ ಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ."ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು"

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.43 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

108

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 4 ಎಆರ್ ಬಿ 2016

07.09.2012

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2017 -ಅನುಸೂಚಿ XVI-(ಎ), XXVII

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.20 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

109

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 1 ಎಆರ್ ಬಿ 2012

13.01.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2013 -ಅನುಸೂಚಿ III (ಎ), IV, V , XIX, XXIII, XIV, XVI, XXV ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

13.69 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

110

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 7 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2013

23.07.2013

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2013 -ಅನುಸೂಚಿ XIX ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.47 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

111

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 11 ಎಆರ್ ಬಿ2012

18.07.2014

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2013 -ಅನುಸೂಚಿ I , II, XVI, XIX

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

10.45 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

112

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಎಆರ್ ಬಿ 2014

21.10.2014

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2014 -ಅನುಸೂಚಿ X, XI (ಎ)

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.23 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

113

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 9 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2013

07.11.2014

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2014 -ಅನುಸೂಚಿ XIII (A), XIII (B)

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.48 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

114

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಸಿಎ 9 ಎಆರ್‌ಬಿ 2014

08.05.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ(371 ಜೆ)

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

9.03ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

115

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 04 ಎಆರ್ ಬಿ 2014

27.08.2015

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2015 -ಅನುಸೂಚಿ VI ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಶಿರೋನಾಮೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಶಿರೋನಾಮೆ "ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆಗಳ ಇಲಾಖೆ" ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಿಗೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಗಳ ಇಲಾಖೆ) ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.41 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

116

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 12 ಎಆರ್ ಬಿ 2015

08.03.2016

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2015 -ಅನುಸೂಚಿ VII ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿರೋನಾಮೆ ಬದಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.95 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

117

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಅಸುಇ 06 ಎಆರ್ ಬಿ 2017

27.03.2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2017 -ಅನುಸೂಚಿ X ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ- ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ "ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್" (ಬಿ.ಎ.ಆರ್.ಎಲ್ ) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.31 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

118

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಆಸುಇ 5 ಎಆರ್ ಬಿ 2018

12.09.2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2018 - ಅನುಸೂಚಿ XIX (ಎ), XIX (ಬಿ) ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ - ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.55 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

119

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಿಅಸುಇ 09 ಎ ಆರ್ ಬಿ 2017

25.09.2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2018 - ಅನುಸೂಚಿ II - ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿ "ಇ-ಆಡಳಿತ" ಎಂಬ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮೂದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ .

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.02 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

120

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 02 ಎಆರ್‌ಬಿ 2018

23.10.2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ IV- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

9.97ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

121

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 14 ಎಆರ್‌ಬಿ 2015

29.11.2018

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ-XVI- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ & ಹೊಸ ಅನುಸೂಚಿ XXVI ಸೇರ್ಪಡೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

26.54 ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

122

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 01 ಎಆರ್‌ಬಿ 2019

22.05.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ-XIV-ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

5.06ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

123

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 05 ಎಆರ್‌ಬಿ 2014

31.10.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ-XIX- B- ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.12ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

124

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 01 ಎಆರ್‌ಬಿ 2019

11.12.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ-XI- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

899.02 ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

125

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 03 ಎಆರ್‌ಬಿ 2019

11.12.2019

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ-IX- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

831.19ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

126

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 4 ಎಆರ್‌ಬಿ 2020

09.02.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-XXVII ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

1.28MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

127

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 07 ಎಆರ್‌ಬಿ 2019

27.02.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2002- ಅನುಸೂಚಿ-XXIV- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.25ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

128

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 04 ಎಆರ್‌ಬಿ 2019

14.05.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-VIII- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.35ಎಂಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

129

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 03 ಎಆರ್‌ಬಿ 2020

25.06.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-VIII- ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

773.83KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

130

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌05 ಎಆರ್‌ಬಿ 2020

15.07.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-XIII-XXIII ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

794.89‌ kb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

131

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 07 ಎಆರ್‌ಬಿ 2020

30.07.2020

Human Resources Management System (HRMS) ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ)ಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.87 KB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

132

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌10 ಎಆರ್‌ಬಿ 2020

14.09.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-XVI-B ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

3.29 mb

ಡೌನ್ಲೋಡ್

133

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌06 ಎಆರ್‌ಬಿ 2020

16.09.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-XXIV ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

4.61 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

134

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌13 ಎಆರ್‌ಬಿ 2020

22.12.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-XXIII ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.03 MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

135

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 10 ಎಆರ್‌ಬಿ 2021

26.08.2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-XVI ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅನುಸೂಚಿ ಸೇರ್ಪಡೆ XXVIII (ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.85‌MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

136

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಡಿಪಿಎಆರ್‌ 07 ಎಆರ್‌ಬಿ 2020

17.09.2021

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ (ಕೆಲಸಗಳ ಹಂಚಿಕೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು 2020- ಅನುಸೂಚಿ-II ಮತ್ತು ಅನುಸೂಚಿ-VI ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಕನ್ನಡ

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು-ಸಿ

2.98‌ MB

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-09-2021 12:59 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ