ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ 01-01--2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ  ದಿನಾಂಕ:01.01.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ   ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
 
1 ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 09 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 993KB
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  08 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021  1.7MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 07  ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 2.0MB
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  06 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021  4.0MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  05 ಎಸಿಎಸ್ 2021 22/04/2021 6.0MB
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಸಿಆಸುಇ 56 ಎಸಿಎಸ್‌ 2021
27/09/2021 3.97MB
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ  04 ಎಸಿಎಸ್ 2021 4/5/2021  6.0MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಿಆಸುಇ 03 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021  10.0MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಸಹಾಯಕ ಸಿಆಸುಇ  02 ಎಸಿಎಸ್ 2021 4/5/2021  6.0MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಿಆಸುಇ  01  ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/9/2021 4.0 MB
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ  23 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021  775KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ) ಸಿಆಸುಇ   18 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/22/2021 337KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  19 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/22/2021 453KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಸಿಆಸುಇ   20 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/22/2021 529KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2 ಸಿಆಸುಇ  21 ಎಸಿಎಸ್ 2021 4/5/2021 629KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಗ್ರೇಡ್-2 (ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಸಿಆಸುಇ  55 ಎಸಿಎಸ್ 2020 30-07-2021 1094 KB
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು  ಸಿಆಸುಇ  17 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 869KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ 16  ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 785KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ   15 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/19/2021 4.7MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ   22 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 2.1MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
           

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು 

1 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ   14 ಎಸಿಎಸ್ 2021 22/04/2021   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  52 ಎಸಿಎಸ್ 2021 Under process   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  51 ಎಸಿಎಸ್ 2021 4/5/2021 354KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  13 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 1.6MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  49 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 151KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ   29 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 342KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ   12 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 1.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ   26 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 327KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  11 ಎಸಿಎಸ್ 2021 25/6/2021  560 KB
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ   27 ಎಸಿಎಸ್ 2020 3/8/2021 609KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  10 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 1.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  28 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 348KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
           

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1 ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ಸಿಆಸುಇ  30 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 337KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಅಪರ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 32  ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 343KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ   48 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/19/2021 340KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  33 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 331KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಅಪರ/ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭಾಷಾಂತರ) ಸಂವ್ಯಶಾಇ ಸಿಆಸುಇ  35 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 319KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ) ಸಿಆಸುಇ  36 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/22/2021 345KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಕನ್ನಡ) ಸಿಆಸುಇ  37 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 325KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 31  ಎಸಿಎಸ್ 2021 4/5/2021 327KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 34 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 366KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಹಿರಿಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು(ಕನ್ನಡ) ಸಿಆಸುಇ 39  ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 323KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಸಹಾಯಕರು  ಸಿಆಸುಇ  38 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 356KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
           

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1 ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  46 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/19/2021   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2  ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 40  ಎಸಿಎಸ್ 2020 3/19/2021 345KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 41  ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/19/2021 325KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 42  ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/19/2021 308KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 43  ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/19/2021 315KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ  44 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/19/2021 325 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
           

                             ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1 ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ (ಫಂಕ್ಷನಲ್) ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಆಸುಇ  47 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/18/2021 158KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
           

ಗೂಪ್‌-ಡಿ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1 ದಲಾಯತ್/ಸ್ವೀಪರ್ಸ್/ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಸಿಆಸುಇ  24 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 2.5MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಜಮೇದಾರ್ ಸಿಆಸುಇ 25 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 3.3 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
           

ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1 ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸಿಆಸುಇ  50 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/19/2021 190KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ  ಸಿಆಸುಇ  45 ಎಸಿಎಸ್ 2021 3/8/2021 154 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-02-2024 03:16 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ ಕೋಶ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080