ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ 01- 01- 2023ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ  ದಿನಾಂಕ:01.01.2023ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ     ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ         ದಿನಾಂಕ  ಡೌನ್ಲೋಡ್   ಅಂತಿಮ  ಪಟ್ಟಿ    ದಿನಾಂಕ    ಡೌನ್ಲೋಡ್
 
1 ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 01 ಎಸಿಎಸ್ 2023 04.02.2023 30.03.2023
2 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 02 ಎಸಿಎಸ್ 2023  04.02.2023 30.03.2023
3 ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 03  ಎಸಿಎಸ್ 2023 04.02.2023 30.03.2023
4 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 04 ಎಸಿಎಸ್ 2023 03.03.2023 06.06.2023
5 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 05 ಎಸಿಎಸ್ 2023 24.03.2023 24.07.2023
6 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ) ಸಿಆಸುಇ 54 ಎಸಿಎಸ್ 2023 05.09.2023 08.11.2023
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 06 ಎಸಿಎಸ್ 2023 06.02.2023 30.03.2023
8 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಿಆಸುಇ 07 ಎಸಿಎಸ್ 2023 04.02.2023 30.03.2023
9 ಸಹಾಯಕ ಸಿಆಸುಇ 08 ಎಸಿಎಸ್ 2023 20.06.2023 14.09.2023
10 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಿಆಸುಇ 09  ಎಸಿಎಸ್ 2023 04.02.2023 30.03.2023
11 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 51 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
                              ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
1 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ) ಸಿಆಸುಇ   22 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 02.06.2023
2 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  21 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 02.06.2023
3 ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಸಿಆಸುಇ   20 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 02.06.2023
4 ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2 ಸಿಆಸುಇ  19 ಎಸಿಎಸ್ 2023 10.02.2023 02.06.2023
5 ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಗ್ರೇಡ್-2 (ಕ್ರೋಢೀಕೃತ)  ಸಿಆಸುಇ  55 ಎಸಿಎಸ್ 2023  17.10.2023  
6 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು  ಸಿಆಸುಇ  18 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
7 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ 17  ಎಸಿಎಸ್ 2023  30.01.2023 30.03.2023
8 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ  16 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023

30.03.2023

22.05.2023

9 ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರು (ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು)/  ಹಿರಿಯ ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರು (ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ  15 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
         
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು 
1 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  10 ಎಸಿಎಸ್ 2023 24.02.2023 06.06.2023
2 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  11 ಎಸಿಎಸ್ 2023 04.02.2023  30.03.2023
3 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  12 ಎಸಿಎಸ್ 2023 04.02.2023   
4 ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  13 ಎಸಿಎಸ್ 2023 21.02.2023 30.03.2023
5 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  14 ಎಸಿಎಸ್ 2023 04.02.2023 30.03.2023
6  ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  47 ಎಸಿಎಸ್ 2023 10.02.2023  10.02.2023
7 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  46 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023  30.01.2023
8 ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  27 ಎಸಿಎಸ್ 2023 10.02.2023 02.06.2023
9 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  26 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 13.12.2023
10 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  25 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
11 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು(ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  24 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
12 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ  23 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
1 ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಸಂ.ವ್ಯ.ಶಾ.ಇ) ಸಿಆಸುಇ  45 ಎಸಿಎಸ್ 2023  30.01.2023 02.06.2023
2 ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  ಸಿಆಸುಇ  44 ಎಸಿಎಸ್ 2023  30.01.2023  30.01.2023
3 ಅಪರ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 43  ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023  30.01.2023
4 ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ   42  ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 02.06.2023
5 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  40 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 02.06.2023
6 ಅಪರ/ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭಾಷಾಂತರ) ಸಂವ್ಯಶಾಇ ಸಿಆಸುಇ  41 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 02.06.2023
7 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 39  ಎಸಿಎಸ್ 2023 10.02.2023 02.06.2023
8 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ) ಸಿಆಸುಇ  38 ಎಸಿಎಸ್ 2023 10.02.2023 02.06.2023
9 ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಕನ್ನಡ) ಸಿಆಸುಇ  36 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
10 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 37 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
11 ಹಿರಿಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು(ಕನ್ನಡ) ಸಿಆಸುಇ 35  ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
12 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಸಹಾಯಕರು  ಸಿಆಸುಇ  34 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
         
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
1 ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  33 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023  30.01.2023
2  ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 32  ಎಸಿಎಸ್ 2023 10.02.2023 02.06.2023
3 ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 31  ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
4 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 30  ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
5 ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 29  ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
6 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ  28 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
         
                             ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
1 ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ (ಫಂಕ್ಷನಲ್) ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಆಸುಇ  50 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023  30.01.2023
         
ಗೂಪ್‌-ಡಿ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
1 ದಲಾಯತ್/ಸ್ವೀಪರ್ಸ್/ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಸಿಆಸುಇ  53 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
2 ಜಮೇದಾರ್ ಸಿಆಸುಇ 52 ಎಸಿಎಸ್ 2023 30.01.2023 30.03.2023
         
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು
1 ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸಿಆಸುಇ  48 ಎಸಿಎಸ್ 2023 02.03.2023  02.03.2023
2 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ  ಸಿಆಸುಇ  49 ಎಸಿಎಸ್ 2023 02.03.2023  02.03.2023

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-02-2024 03:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ ಕೋಶ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080