ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ 01-01-2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01.01.2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ ಸಿಆಸುಇ 14 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 671.07 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 13 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 907.87 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 12 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 1.04 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 11 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 1.74 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 10 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 4.24 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಸಿಆಸುಇ 52 ಎಸಿಎಸ್‌ 2020 16-09-2021  1594 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ  09 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 5.23 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ  08 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 4.57 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ  07 ಎಸಿಎಸ್ 2020 16-12-2020  4221.1 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ  06  ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 4.45 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ 03  ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 508.49 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಶ್ರೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ 01 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 5.02 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ  04 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 1.17 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ) ಸಿಆಸುಇ  22 ಎಸಿಎಸ್ 2020  05-12-2020 349.23 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ  05 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 553.44 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಸಿಆಸುಇ   20 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 721.81 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಸಿಆಸುಇ  21 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 1,021.26 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ        
19 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ   02 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 969 KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ   47 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 598.29 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ದಲಾಯತ್/ಸ್ವೀಪರ್ಸ್/ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಸಿಆಸುಇ   49 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 2.18 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ಜಮೇದಾರ್ ಸಿಆಸುಇ  48 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 1.93 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ   19 ಎಸಿಎಸ್ 2020  04-12-2020 746.65 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 18 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 904.63 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 17ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 1.04 MB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.)  ಸಿಆಸುಇ 16 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 968.28 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.)  ಸಿಆಸುಇ 15 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 750.97 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.)  ಸಿಆಸುಇ 25 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 314.17 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ಶ್ರೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.)  ಸಿಆಸುಇ 24ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 776.60 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.)  ಸಿಆಸುಇ 23 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 419.07 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.)  ಸಿಆಸುಇ 26 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 314.29 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.)  ಸಿಆಸುಇ 50 ಎಸಿಎಸ್ 2020  26-06-2020 81.96 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33 ಹೈ.ಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಸಿಆಸುಇ  42 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 316.13 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34 ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂವ್ಯಶಾಇ  ಸಿಆಸುಇ 33 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 371.52 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 ಅಪರ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಸಿಆಸುಇ 32  ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 318.65 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36 ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಸಿಆಸುಇ 31 ಎಸಿಎಸ್ 2020  26-06-2020 104.25 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಸಿಆಸುಇ 30 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 295.46 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಸಿಆಸುಇ 29  ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 326.58 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ  ಸಿಆಸುಇ 28 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 334.91 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40 ಅಪರ/ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭಾಷಾಂತರ) ಸಂವ್ಯಶಾಇ  ಸಿಆಸುಇ  46 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 302.26 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ)  ಸಿಆಸುಇ  40 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 318.23 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42 ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಕನ್ನಡ)  ಸಿಆಸುಇ  41 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 384.94 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
43 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಸಹಾಯಕರು (ಸಂವ್ಯಶಾಇ)  ಸಿಆಸುಇ 27 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 359.88 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
44 ಹಿರಿಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು (ಕನ್ನಡ)  ಸಿಆಸುಇ 39  ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 322.66 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
45 ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ  ಸಿಆಸುಇ 38  ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 310.31 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
46 ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ  ಸಿಆಸುಇ 37 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 315.69 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
47 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು  ಸಿಆಸುಇ 36 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 303.23 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
48 ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು  ಸಿಆಸುಇ 35 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 322.45 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
49 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು  ಸಿಆಸುಇ 34 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 301.77 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
50 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ  ಸಿಆಸುಇ  44 ಎಸಿಎಸ್ 2020  17-11-2020 341.89 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
51 ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ  ಸಿಆಸುಇ  45 ಎಸಿಎಸ್ 2020  26-06-2020 910.55 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
52 ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ(ಫಂಕ್ಷನಲ್) ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಸಿಆಸುಇ  45 ಎಸಿಎಸ್ 2020  26-06-2020  83.58 KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-02-2024 03:16 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ ಕೋಶ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080