ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ದಿನಾಂಕ 01-01-2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01.01.2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ    ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ ಸಿಆಸುಇ 09 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಿಆಸುಇ 15 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019  3.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 04 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 14 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 18 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ 16 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 10 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ 17 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 46 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ 15 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 42 ಆಕೋಜೇ 2020 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಶ್ರೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ 11 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 2.88  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
13 ಶ್ರೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 39 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು  ಸಿಆಸುಇ 39 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 4.34  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 41 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 1.29  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು  ಸಿಆಸುಇ 12 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 1.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 40 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019  1.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಸಹಾಯಕರು (ಸಂವ್ಯಶಾಇ)       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ 30 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019 148.8KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 29 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019 143.72KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 31 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 02 ಆಕೋಜೇ 2019 1/8/2019 5.89  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 44 ಆಕೋಜೇ 2019 1/8/2019  1.59 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ 03 ಆಕೋಜೇ 2019 1/8/2019 2.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 43 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 1.17  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.)       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 28 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019 160.98KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ಹಿರಿಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು (ಕನ್ನಡ)       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 13 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 49 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019  1.59 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 34 ಆಕೋಜೇ 2020 27-09-2020 3.71  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36 ಅಪರ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37 ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂವ್ಯಶಾಇ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38 ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಆಸುಇ 27 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019  155.03KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39 ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸಿಆಸುಇ 34 ಆಕೋಜೇ 2019 27-07-2019 1.1.6  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸಿಆಸುಇ 32 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019 588.45KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41 ಅಪರ/ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭಾಷಾಂತರ) ಸಂವ್ಯಶಾಇ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ)       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
43 ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಕನ್ನಡ)       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
44 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಸಿಆಸುಇ 07 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019  4.57 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
45 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
46 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಸಿಆಸುಇ 06 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019 4.59  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
47 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 08 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019 3.81  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
48 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ) ಸಿಆಸುಇ 05 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
49 ಹೈ.ಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 50 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
50 ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ(ಫಂಕ್ಷನಲ್) ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
51 ದಲಾಯತ್/ಸ್ವೀಪರ್ಸ್/ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಸಿಆಸುಇ 48 ಆಕೋಜೇ 2019 20-09-2019 338.56KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
52 ಜಮೇದಾರ್ ಸಿಆಸುಇ 47ಆಕೋಜೇ 2019 20-09-2019 1.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-08-2021 12:42 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ ಕೋಶ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ