ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ 01-01-2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01.01.2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ    ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ ಸಿಆಸುಇ 09 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಿಆಸುಇ 15 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019  3.12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 04 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 14 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 18 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ 16 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 10 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ 17 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 46 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ 01 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019  

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ತಿದ್ದುಪಡಿ

11 ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 42 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 ಶ್ರೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಸಿಆಸುಇ 11 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 2.88 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ತಿದ್ದುಪಡಿ

13 ಶ್ರೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 39 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು  ಸಿಆಸುಇ 10 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 4.34  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 41 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 1.29  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು  ಸಿಆಸುಇ 12 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 1.74  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 40 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019  1.19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಸಹಾಯಕರು (ಸಂವ್ಯಶಾಇ)  ಸಿಆಸುಇ 19 ಆಕೋಜೇ 2019 25.07.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ 30 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019 148.8KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 29 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019 143.72KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಸಿಆಸುಇ 31 ಆಕೋಜೇ 2019 25.07.2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 02 ಆಕೋಜೇ 2019 1/8/2019 5.89  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 44 ಆಕೋಜೇ 2019 1/8/2019  1.59 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಸಿಆಸುಇ 03 ಆಕೋಜೇ 2019 1/8/2019 2.19  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 43 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019 1.17  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 20 ಆಕೋಜೇ 2019  25.07.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27 ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.)       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಆಸುಇ 28 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019 160.98KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
29 ಹಿರಿಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು (ಕನ್ನಡ) ಸಿಆಸುಇ 35 ಆಕೋಜೇ 2019  25.07.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
30 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 13 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
31 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
32 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.) ಸಿಆಸುಇ 49 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019  1.59 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
33 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 34 ಆಕೋಜೇ 2019 27-09-2020 3.71  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
34 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಿಆಸುಇ 22 ಆಕೋಜೇ 2019 25.07.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
35 ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಸಿಆಸುಇ 23 ಆಕೋಜೇ 2019  25.07.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
36 ಅಪರ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   ಸಿಆಸುಇ 23 ಆಕೋಜೇ 2019   25.07.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
37 ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂವ್ಯಶಾಇ  ಸಿಆಸುಇ 25 ಆಕೋಜೇ 2019    25.07.2019     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
38 ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಆಸುಇ 27 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019  155.03KB ವೀಕ್ಷಿಸಿ
39 ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸಿಆಸುಇ 34 ಆಕೋಜೇ 2019 27-07-2019 1.1.6  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
40 ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಸಿಆಸುಇ 32 ಆಕೋಜೇ 2019 25-07-2019 588.45KB  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
41 ಅಪರ/ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭಾಷಾಂತರ) ಸಂವ್ಯಶಾಇ  ಸಿಆಸುಇ 38 ಆಕೋಜೇ 2019 25.07.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
42 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ)       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
43 ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಕನ್ನಡ) ಸಿಆಸುಇ 36 ಆಕೋಜೇ 2019  25.07.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
44 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಸಿಆಸುಇ 07 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019  4.57 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
45 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಕ್ರೋಢೀಕೃತ       ವೀಕ್ಷಿಸಿ
46 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಸಿಆಸುಇ 06 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019 4.59  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
47 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 08 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019 3.81  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
48 ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ) ಸಿಆಸುಇ 05 ಆಕೋಜೇ 2019 8/8/2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
49 ಹೈ.ಕ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಆಸುಇ 50 ಆಕೋಜೇ 2019 31-07-2019   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
50 ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ(ಫಂಕ್ಷನಲ್) ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಆಸುಇ 33 ಆಕೋಜೇ 2019  24.10.2019    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
51 ದಲಾಯತ್/ಸ್ವೀಪರ್ಸ್/ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಸಿಆಸುಇ 48 ಆಕೋಜೇ 2019 20-09-2019 338.56KB 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ತಿದ್ದುಪಡಿ

52 ಜಮೇದಾರ್ ಸಿಆಸುಇ 47ಆಕೋಜೇ 2019 20-09-2019 1.2   ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-02-2023 10:13 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ ಕೋಶ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080