ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ  ದಿನಾಂಕ:01.01.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ವೃಂದ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ದಿನಾಂಕ

  ಗಾತ್ರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

1

ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ 09 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 947 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ  08 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 1433 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ 07  ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 1517 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ  06 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 1429 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ  05 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 1200 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕ್ರೋಢೀಕೃತ)

ಸಿಆಸುಇ  56 ಎಸಿಎಸ್ 2021

 

25-01-2022

9.1  MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಸಿಆಸುಇ  04 ಎಸಿಎಸ್ 2021

05-07-2021

 1961 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಸಿಆಸುಇ 03 ಎಸಿಎಸ್ 2021

25-08-2021

 1.28 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಸಹಾಯಕ

ಸಿಆಸುಇ  02 ಎಸಿಎಸ್ 2021

05-07-2021

 1682 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ಸಿಆಸುಇ  01  ಎಸಿಎಸ್ 2021

22-06-2021

 4800 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು/ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು

ಸಿಆಸುಇ  23 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 828 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

                                                                                                                                    

  ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1

ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ)

ಸಿಆಸುಇ   18 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 333 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ  19 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 500 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1

ಸಿಆಸುಇ   20 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 573 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2

ಸಿಆಸುಇ  21 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 741 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  ಗ್ರೇಡ್-2 (ಕ್ರೋಢೀಕೃತ)

ಸಿಆಸುಇ  55 ಎಸಿಎಸ್ 2021

23-09-2021

773 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 

ಸಿಆಸುಇ  17 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 965 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಸಿಆಸುಇ 16  ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 863 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಸಿಆಸುಇ   15 ಎಸಿಎಸ್ 2021

27-07-2021

 1561 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

ಸಿಆಸುಇ   22 ಎಸಿಎಸ್ 2021

27-07-2021

 1105 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

 

 

                                     ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು 

1

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ   14 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 662 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ(ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ  13 ಎಸಿಎಸ್ 2021

05-07-2021

 1005 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ   12 ಎಸಿಎಸ್ 2021

05-07-2021

 850 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ  11 ಎಸಿಎಸ್ 2021

30-08-2021

 1.28 MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ(ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ  10 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 628 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

 ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ  52 ಎಸಿಎಸ್ 2021

24-06-2021

 183 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ  49 ಎಸಿಎಸ್ 2021

08-03-2021

 151 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-2(ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ  51 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 359 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು (ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ   29 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 339 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು(ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ   26 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 327 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು(ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ   27 ಎಸಿಎಸ್ 2020

06-11-2021

1.22

MB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ಹೈ.ಕ.)

ಸಿಆಸುಇ  28 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 372 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

                                                                                                       

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಸಿಆಸುಇ  30 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 332 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಅಪರ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ 32  ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 345 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಜಂಟಿ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ   48 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 330 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ  33 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 329 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಅಪರ/ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಭಾಷಾಂತರ) ಸಂವ್ಯಶಾಇ

ಸಿಆಸುಇ  35 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 312 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ)

ಸಿಆಸುಇ  36 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 340 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಕನ್ನಡ)

ಸಿಆಸುಇ  37 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 323 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾರೂಪಕಾರ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ 31  ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 318 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಸಿಆಸುಇ 34 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 376 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10

ಹಿರಿಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು(ಕನ್ನಡ)

ಸಿಆಸುಇ 39  ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 314 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11

ಪ್ರಾರೂಪಣಾ ಸಹಾಯಕರು 

ಸಿಆಸುಇ  38 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 363 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

  ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1

ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ  46 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 319  KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

 ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಸಿಆಸುಇ 40  ಎಸಿಎಸ್ 2020

15-07-2021

 338 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಉಪ ಗ್ರಂಥಾಧಿಕಾರಿ

ಸಿಆಸುಇ 41  ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 337 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಸಿಆಸುಇ 42  ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 315 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

ಸಿಆಸುಇ 43  ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 336 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು

ಸಿಆಸುಇ  44 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 342 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

           

 ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರತ (ಫಂಕ್ಷನಲ್) ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಸಿಆಸುಇ  47 ಎಸಿಎಸ್ 2021

18-03-2021

 158 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

           

     ಗೂಪ್‌-ಡಿ ವೃಂದದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1

ದಲಾಯತ್/ಸ್ವೀಪರ್ಸ್/ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್

ಸಿಆಸುಇ  24 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 2833 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಜಮೇದಾರ್

ಸಿಆಸುಇ 25 ಎಸಿಎಸ್ 2021

15-07-2021

 3735 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

 

 

 

      ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

1

ವಾದೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ

ಸಿಆಸುಇ  50 ಎಸಿಎಸ್ 2021

19-03-2021

 154 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ 

ಸಿಆಸುಇ  45 ಎಸಿಎಸ್ 2021

08-03-2021

 190 KB

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 25-01-2022 04:16 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಆಡಳಿತ ಕೋಶ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080