Skip Ribbon Commands
Skip to main content
nglish
Sign In

¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ (ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «±ÉõÀ PÉÆñÀ)AiÀÄ

PÀbÉÃj «¼Á¸À

 

1)         ²æà ¯ÉÆÃPÀ£Áxï PÉ. J¯ï                                3£Éà ªÀĺÀr, PÉÆoÀr ¸ÀASÉå; 342 "J",          dAn PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,                           -     «zsÁ£À ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

¹D¸ÀÄE (ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «±ÉõÀ PÉÆñÀ)         zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-22033301

 

2)       ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ,                     3£Éà ªÀĺÀr, PÉÆoÀr ¸ÀASÉå; 303 "J"

¹D¸ÀÄE (ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ «±ÉõÀ PÉÆñÀ)   -    «zsÁ£À ¸ËzsÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

                                                  zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 080-22033031

Last modified at 15-10-2018 12:58 by System Account

Content Owned and Maintained by : Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Karnataka

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance Government of Karnataka

©2016, All Rights Reserved.